Obchodné podmienky

november 30, 2015
 1. Úvodné ustanovenia

Uplatnenie obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Z STUDIO, spol. s ro, so sídlom třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín, Česká republika, IČ 63490765, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, spisová značka C 21789 (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní aplikácie pre mobilné telefóny (ďalej len „mobilná aplikácia“) a webových stránok umiestnených na internetovej adrese http://www.zetset.cz (ďalej len „webové stránky“) a ďalej práva a povinnosti vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy ( ďalej len „kúpna zmluva“), prípadne iných zmlúv, ktoré sú uzavreté prostredníctvom mobilnej aplikácie, pričom sú rozdielne upravené práva a povinnosti:

 

 1. a) medzi predávajúcim a každou osobou, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ním inak jedná (ďalej len „kupujúci spotrebiteľ“), pričom spotrebiteľ je definovaný v ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“) – práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom sa riadia týmito obchodnými podmienkami a ďalej najmä občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení,

 

 1. b) medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku a medzi predávajúcim a štátom, štátnymi organizáciami či samosprávnymi územnými jednotkami (ďalej len „kupujúci podnikateľ“), pričom podnikateľ je definovaný v ustanovení § 420 a občianskeho zákonníka – práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom sa riadi týmito obchodnými podmienkami a ďalej najmä občianskym zákonníkom.

 

1.1. Označenie kupujúceho. Ak tieto obchodné podmienky upravujú niektoré práva a povinnosti spoločne pre kupujúceho spotrebiteľa i kupujúceho podnikateľa, sú spoločne označovaní ako kupujúci alebo zmluvné strany.

 

1.2. Právny poriadok. Práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to aj v prípade prítomnosti medzinárodného prvku. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho spotrebiteľa vyplývajúce z právnych predpisov, najmä nutne použiteľných predpisov.

 

1.3. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve. Práva a povinnosti odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

 

1.4. Jazyk kúpnej zmluvy. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom a anglickom jazyku podľa voľby kupujúceho.

 

1.5. Predchádzajúce obchodné podmienky. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

 1. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Založenie používateľského účtu. Kupujúci súhlasí s tým, že odoslaním objednávky (čl. 3.2.) Založí predávajúci kupujúcemu používateľský účet, v ktorom budú zaznamenané informácie oznámené kupujúcim (ďalej len „užívateľský účet“).

 

2.2. Údaje kupujúceho. Pri objednávaní tovaru musí kupujúci uviesť správne a pravdivo všetky údaje. Kupujúcim uvedené údaje považuje predávajúci za správne a pravdivé.

 

2.3. Zabezpečenie. Ak je prístup k používateľskému účtu zabezpečený používateľským menom a heslom, musí kupujúci zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho používateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za porušenie tejto povinnosti kupujúcim.

 

2.4. Zrušenie používateľského účtu. Predávajúci môže kedykoľvek bez uvedenia dôvodu a bez náhrady zrušiť používateľský účet, a to najmä ak kupujúci nevykonal v dobe dlhšej ako päť (5) rokov objednávku tovaru alebo pokiaľ kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

 

2.5. Dostupnosť mobilnej aplikácie. Kupujúci berie na vedomie, že mobilná aplikácia nemusí byť dostupná nepretržite, a to najmä z dôvodu údržby hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo tretích osôb.

 

 1. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Ponuka tovaru. Mobilná aplikácia obsahuje tovar ponúkaný predávajúcim na predaj, tj. najmä názov a hlavné charakteristiky tovaru, jeho ceny a náklady na jeho balenie a dodanie. Ceny tovaru sú uvedené vrátane všetkých daní a všetkých súvisiacich poplatkov a príspevkov. Ponuka predaja tovaru a jeho ceny zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované v mobilnej aplikácii. Týmto nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Umiestnením ponuky tovaru v mobilnej aplikácii vyjadruje predávajúci svoju vôľu uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v mobilnej aplikácii sa vzťahujú len na prípady, keď je tovar doručovaný na území Slovenskej republiky, pokiaľ nie je uvedené inak.

 

3.2. Objednávka. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávku v mobilnej aplikácii. Objednávka obsahuje najmä:

 

 1. a) voľbu režimu kúpnej zmluvy kupujúcim (čl. 3.3.), pokiaľ to mobilná aplikácia umožňuje,

 

 1. b) informácie o kupujúcom,

 

 1. c) informácie o objednávanom tovare upravenom podľa požiadaviek kupujúceho,

 

 1. d) informácie o požadovanom spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru,

 

 1. e) informácie o požadovanom spôsobe doručenia tovaru a

 

 1. f) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

 

3.3. Voľba režimu kúpnej zmluvy kupujúcim. Ak mobilná aplikácia neumožňuje, aby mohol kupujúci v objednávke zvoliť, či zmluvu uzatvára ako kupujúci spotrebiteľ alebo ako kupujúci podnikateľ, má možnosť túto voľbu vykonať do konca nasledujúceho pracovného dňa po odoslaní objednávky, a to prostredníctvom kontaktných údajov predávajúceho (čl. 12.7.). Po uplynutí tohto obdobia už nemožno režim kúpnej zmluvy zmeniť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kupujúci podnikateľ svojou voľbou, a najmä uvedením svojho identifikačného čísla prehlasuje a potvrdzuje, že spĺňa definíciu kupujúceho podnikateľa uvedenú v čl. 1.

 

3.4. Potvrdenie objednávky. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu má kupujúci možnosť kontrolovať, meniť a opravovať údaje, ktoré do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne a pravdivé. Okamžite po prijatí objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu prijatie objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, ktorú predávajúcemu oznámil (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

 

3.5. Dodatočné potvrdenie objednávky. Predávajúci môže v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu a pod.) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

 

3.6. Uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je medzi zmluvnými stranami uzatvorená okamihom doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu.

 

3.7. Lehota na dodanie tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že lehota na dodanie tovaru uvedená u jednotlivého tovaru v mobilnej aplikácii a neskôr v objednávke je vzhľadom k technickým možnostiam predávajúceho orientačná. Kúpna zmluva preto neobsahuje dohodu zmluvných strán na konkrétnej lehote na dodanie tovaru.

 

3.8. Zjavne nízka kúpna cena. Kupujúci berie na vedomie, že ak je cena tovaru uvedená v mobilnej aplikácii a neskôr v objednávke zjavne nižšia, než cena rovnakého alebo porovnateľného tovaru v mieste a čase (najmä z dôvodu chyby v písaní alebo v počtoch alebo z dôvodu technickej chyby na strane predávajúceho a pod.), nie je kúpna zmluva vôbec uzatvorená, hoci predávajúci potvrdil kupujúcemu prijatie objednávky, pretože predávajúci nemá vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu s takouto kúpnou cenou alebo bez určenia kúpnej ceny. Predávajúci musí o tejto skutočnosti kupujúceho informovať. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škodu tým vzniknutú.

 

3.9. Náklady kupujúceho spojené s uzatvorením kúpnej zmluvy. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (najmä náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory a pod.) si hradí kupujúci sám.

 

3.10. Zmena kúpnej zmluvy. Po uzatvorení kúpnej zmluvy môže kupujúci požiadať predávajúceho (najlepšie prostredníctvom elektronickej pošty) o zmenu obsahu kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je zmenená okamihom doručenia oznámenia predávajúceho o prijatí zmeny kúpnej zmluvy na elektronickú adresu kupujúceho. Predávajúci nie je povinný prijať zmenu kúpnej zmluvy, najmä ak už tovar upravil podľa požiadaviek kupujúceho alebo ho odovzdal tretej osobe na prepravu.

 

3.11. Uzatvorenie darovacej zmluvy. Ak predávajúci v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy prenecháva kupujúcemu darček, je tým medzi zmluvnými stranami uzavretá darovacia zmluva, ktorej platnosť a účinnosť je priamo závislá na kúpnej zmluve. Darovacia zmluva obsahuje rozväzovacia podmienku, podľa ktorej zaniká súčasne so zánikom kúpnej zmluvy (čl. 5.10.), Najmä ak kupujúci spotrebiteľ využije svoje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 Po zániku darovacej zmluvy je predávajúci oprávnený po kupujúcom požadovať, aby mu vrátil v lehote stanovenej v článku. 5.3. spoločne s vráteným tovarom taktiež prenechaný darček a ak nie je toho schopný, aby mu zaplatil hodnotu darčeka zodpovedajúcu bežnej cene rovnakého tovaru uvedenej v mobilnej aplikácii a ak predávajúci tento tovar na predaj neponúka, potom bežnej cene rovnakého alebo porovnateľného tovaru v mieste a čase.

 

3:12. Vyhlásenie kupujúceho. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy prehlasuje, že svojím konaním pri uzavretí a plnení kúpnej zmluvy a v súvislosti s ňou neporušuje práva tretích osôb ani neporušuje právne predpisy, najmä svojím konaním neporušuje autorské práva a práva súvisiace, nezasahuje do osobných práv a nenapĺňa skutkovú podstatu trestného činu, a to najmä v prípadoch, keď je tovar upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neposudzuje konanie kupujúceho a nezodpovedá zaň, najmä nekontroluje tovar upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu.

 

 1. KÚPNA CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Kúpna cena. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru kupujúcemu, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak. Kúpnou cenou sa v obchodných podmienkach rozumejú tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

 

4.2. Spôsoby zaplatenia kúpnej ceny. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 

 1. a) v hotovosti v prevádzke predávajúceho určenej na výdaj tovaru, pokiaľ to predávajúci ponúka,

 

 1. b) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke, ak to predávajúci ponúka,

 

 1. c) bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho číslo 379792523/0300, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., (ďalej len „účet predávajúceho“), ak to predávajúci ponúka, pričom je kupujúci povinný uviesť variabilný symbol oznámený mu predávajúcim,

 

 1. d) bezhotovostne prostredníctvom platobného systému (platobnej brány), ak to predávajúci ponúka,

 

 1. e) bezhotovostne platobnou kartou, ak to predávajúci ponúka.

 

4.3. Splatnosť kúpnej ceny. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná v termíne stanovenom predávajúcim v nadväznosti na zvolený spôsob platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

 

4.4. Odoslanie tovaru až po zaplatení kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.5.) požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

 

4.5. Faktúra. Na platby realizované na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

 

4.6. Zľavy. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne sčítať alebo kombinovať.

 

4.7. Zmluvná pokuta. Ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru.

 

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kúpne zmluvy, od ktorých nemôže kupujúci spotrebiteľ odstúpiť. Kupujúci spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nemožno odstúpiť najmä od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na pohyboch finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho spotrebiteľa alebo pre jeho osobu (najmä fotoknihy, kalendáre, pohľadnice a pod.), od kúpnej zmluvy na dodávku digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

 

5.2. Odstúpenie kupujúceho spotrebiteľa od kúpnej zmluvy do 14 dní. Ak nejde o prípad uvedený v čl. 5.1. alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť podľa Občianskeho zákonníka a ak bola kúpna zmluva uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (dištančným spôsobom), má kupujúci spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1829 občianskeho zákonníka právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru a ak ide o niekoľko druhov alebo častí tovaru, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Lehota začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom kupujúci spotrebiteľ prevzal tovar. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu v lehote štrnástich (14) dní odoslané, a to prostredníctvom vyplnenia a odoslania formulára na odstúpenie od zmluvy dostupného na webových stránkach alebo písomne ​​na adresu sídla alebo pomocou elektronickej pošty predávajúceho (čl. 12.7.). Pred týmto odstúpením od kúpnej zmluvy je kupujúci spotrebiteľ oprávnený tovar vybaliť z pôvodného obalu a primeraným spôsobom vyskúšať, či mu tovar vyhovuje. Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ešte pred odoslaním tovaru predávajúcim alebo pred prevzatím tovaru. Spôsob prevzatia tovaru kupujúcim spotrebiteľom nemá vplyv na možnosť odstúpenia od zmluvy, tj. Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, keď tovar prevzal osobne od predávajúceho. Poškodenie tovaru nemá vplyv na možnosť odstúpenia od zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že odstúpením od kúpnej zmluvy zaniká aj prípadná darovacia zmluva uzavretá medzi zmluvnými stranami (čl. 3.11., 5.10.).

 

5.3. Vrátenie tovaru kupujúcim po odstúpení od zmluvy. Pri akomkoľvek odstúpení od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od zániku kúpnej zmluvy (čl. 5.10.), pokiaľ sa s predávajúcim nedohodol inak. Ak je kupujúci najmenej tridsať (30) dní v omeškaní s vrátením tovaru, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru. Tovar nemusí byť vrátený v pôvodnom obale, avšak musí byť kupujúcim zabalený takým spôsobom, aby pri preprave nedošlo k jeho poškodeniu – predávajúci preto kupujúcemu odporúča, aby bol tovar vrátený v pôvodnom obale, ktorý zaistí bezpečnosť tovaru počas prepravy. Predávajúci odporúča kupujúcemu prepravu tovaru poistiť, lebo za prepravu tovaru k predávajúcemu je zodpovedný kupujúci. Ak prepravu zabezpečuje predávajúci, môže po kupujúcom požadovať úhradu účelne vynaložených nákladov na prepravu tovaru od kupujúceho k predávajúcemu.

 

5.4. Posúdenie vráteného tovaru predávajúcim. V lehote tridsiatich (30) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 5.3. môže predávajúci preskúmať vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nebol kupujúcim poškodený, nadmerne opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

 

5.5. Vrátenie kúpnej ceny kupujúcemu po odstúpení od zmluvy. Pri akomkoľvek odstúpení od kúpnej zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, a kupujúcemu spotrebiteľovi prípadne aj náklady na dodanie tovaru, najneskôr do štrnástich (14) dní od zániku zmluvy (čl. 5.10.), pričom podmienkou vrátenia celej kúpnej ceny je, že kupujúci vrátil predávajúcemu tovar so všetkými súčasťami a príslušenstvom. Ak kupujúci nevráti tovar so všetkými súčasťami a príslušenstvom, je predávajúci oprávnený vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o hodnotu nevrátenej súčasti alebo príslušenstva tovaru. Predávajúci znáša náklady súvisiace s vrátením kúpnej ceny v hotovosti priamo kupujúcemu alebo bezhotovostne na bankový účet kupujúceho alebo prostredníctvom platobného systému (platobnej brány). Pokiaľ však kupujúci neoznámi predávajúcemu číslo svojho bankového účtu na vrátenie kúpnej ceny a nie je možné vrátiť kúpnu cenu iným bezplatným spôsobom, zašle predávajúci kúpnu cenu na adresu kupujúceho poštovou poukážkou či medzinárodné poštovou poukážkou, pričom bude kúpna cena znížená o náklady nevyhnutne vynaložené predávajúcim pri využití týchto služieb. Ak predávajúci vracia kupujúcemu spotrebiteľovi aj náklady na dodanie tovaru, a ak kupujúci spotrebiteľ zvolil iný, ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

 

5.6. Náklady spojené s vrátením tovaru. Kupujúci spotrebiteľ berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2. zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti, najmä ak bol vrátený tovar kupujúcim spotrebiteľom poškodený, nadmerne opotrebovaný, čiastočne spotrebovaný alebo ak kupujúci spotrebiteľ užíval tovar zjavne výrazne nad mieru, ktorá postačuje na zistenie, či mu tovar vyhovuje (náklady spojené s vrátením tovaru).

 

5.7. Právo predávajúceho na náhradu škody. Kupujúci berie na vedomie, že pri akomkoľvek odstúpení od zmluvy má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody a to najmä ak sa znížila hodnota vráteného tovaru alebo je tovar poškodený, nadmerne opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

 

5.8. Možnosť zápočtu predávajúcim. Predávajúci je oprávnený proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny jednostranne započítať svoj nárok na náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru, nárok na náhradu vzniknutej škody, nárok na úroky z omeškania a nároky na zmluvné pokuty vyplývajúce z obchodných podmienok.

 

5.9. Odstúpenie predávajúceho od kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v nasledujúcich prípadoch:

 

 1. a) ak má oprávnenú pochybnosť o skutočnej identite kupujúceho,

 

 1. b) ak vyjde najavo, že kupujúci predtým porušil kúpnu zmluvu alebo obchodné podmienky,

 

 1. c) ak nie je objektívne schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať kupujúcemu tovar za dohodnutú kúpnu cenu,

 

 1. d) pokiaľ nie je objektívne schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať kupujúcemu tovar v lehote primeranej okolnostiam,

 

 1. e) ak sa tovar už nevyrába, je nedostupný alebo ho tretie osoby nie sú schopné dodať,

 

 

 1. f) ak kupujúci nevykonal dodatočné potvrdenie objednávky požadované predávajúcim (čl. 3.5.),

 

 

 1. g) ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu riadne a včas,

 

 

 1. h) ak kupujúci neprevzal tovar riadne a včas.

 

5.10. Zánik kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva zaniká okamihom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Zánik zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nárokov na zaplatenie nákladov spojených s vrátením tovaru, nárokov na náhradu vzniknutej škody, nárokov na úroky z omeškania a nárokov na zmluvné pokuty, keďže tieto ustanovenia sú plne oddeliteľné od kúpnej zmluvy a trvajú aj po zániku kúpnej zmluvy . Zánikom kúpnej zmluvy bez ďalšieho zaniká tiež prípadná darovacia zmluva uzavretá medzi zmluvnými stranami (čl. 3.11.).

 

5.11. Zánik kúpnej zmluvy uzavretej s kupujúcim podnikateľom. Ak zanikne kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom dohodou zmluvných strán na základe žiadosti kupujúceho podnikateľa alebo odstúpením od zmluvy predávajúcim z dôvodov uvedených v čl. 5.9. písm. f), písm. g) alebo písm. h), je kupujúci podnikateľ povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30% z kúpnej ceny tovaru najneskôr do štrnástich (14) dní od zániku kúpnej zmluvy.

 

 1. PREPRAVA A DODANIE TOVARU KUPUJÚCEMU

6.1. Spôsob dodania tovaru. Spôsob dodania tovaru určuje kupujúci v objednávke svojim výberom z možností ponúkaných predávajúcim. Ak sa predávajúci na základe osobitného požiadavky kupujúceho dohodne s kupujúcim na inom spôsobe dodania tovaru, než ktorý predávajúci aktuálne ponúka v mobilnej aplikácii, nesie kupujúci od okamihu, keď predávajúci odovzdá tovar na prepravu, nebezpečenstvo škody na tovare a náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 

6.2. Prevzatie tovaru kupujúcim spotrebiteľom. Kupujúci spotrebiteľ nie je povinný si tovar pri jeho prevzatí skontrolovať (tj. tovar vybaliť z pôvodného obalu), predávajúci však kupujúcemu spotrebiteľovi kontrolu tovaru odporúča. Predávajúci kupujúcemu spotrebiteľovi ďalej dôrazne odporúča skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad tovar nepreberať a okamžite to oznámiť predávajúcemu alebo pre rýchlejšie vybavenie veci konečnému prepravcovi, t. j. priamo vodičovi alebo prepravcovi prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v mobilnej aplikácii alebo na webových stránkach predávajúceho. Podpisom dodacieho listu, prípadne iného dokladu o prevzatí tovaru, kupujúci potvrdzuje, že obal tovaru nejavil známky poškodenia, pričom na prípadnú neskoršiu reklamáciu týkajúcu sa porušenia obalu tovaru nemôže byť braný zreteľ.

 

6.3. Prevzatie tovaru kupujúcim podnikateľom. Kupujúci podnikateľ je povinný si tovar pri jeho prevzatí skontrolovať, t. j. tovar vybaliť z pôvodného obalu a zistiť prípadné zjavné vady tovaru. Ak kupujúci podnikateľ zistí zjavné vady tovaru, je povinný to okamžite oznámiť predajcovi alebo prepravcovi a nie je povinný tovar od prepravcu prevziať. Ak kupujúci podnikateľ neoznámil predávajúcemu zjavné vady tovaru okamžite po ich zistení alebo keď tovar od prepravcu prevzal, predpokladá sa, že tovar bol v okamihu prevzatia kupujúcim podnikateľom bez zjavných chýb. Iné ako zjavné vady tovaru, t. j. najmä skryté vady tovaru, je kupujúci podnikateľ povinný oznámiť predávajúcemu najneskôr do troch (3) pracovných dní od zistenia vád tovaru.

 

6.4. Omeškanie kupujúceho s prevzatím tovaru. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. Ak kupujúci odmietne prevziať tovar alebo bez odôvodnenia tovar neprevezme, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru, a náhradu nákladov za prepravu (poštovné), ktorú musel predávajúci zaplatiť tretím osobám. Tento nárok vzniká predávajúcemu aj v prípade, keď boli splnené podmienky pre dodanie tovaru zdarma.

 

6.5. Opakované dodanie tovaru. Ak je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo dohodnuté v kúpnej zmluve, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania tovaru.

 

6.6. Dodacie podmienky predávajúceho. Podmienky prepravy tovaru a ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru kupujúcemu prípadne upravujú dodacie podmienky predávajúceho, ktoré sú súčasťou kúpnej zmluvy.

 

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU (REKLAMÁCIE), ZÁRUKA

7.1. Zodpovednosť predávajúceho voči kupujúcemu spotrebiteľovi. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, sa riadia príslušnými právnymi predpismi, najmä ustanovením § 2099 a nasl. a § 2161 nasl. Občianskeho zákonníka.

 

7.2. Zodpovednosť predávajúceho voči kupujúcemu podnikateľovi. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, sa riadia príslušnými právnymi predpismi, najmä ustanovením § 2099 a nasl. Občianskeho zákonníka.

 

7.3. Záruka za kvalitu tovaru pri prevzatí (zhoda s kúpnou zmluvou). Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi, že tovar pri prevzatí nemá vady, najmä, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 

 1. a) má tovar vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci spotrebiteľ očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy ním vykonávanej,

 

 1. b) sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

 

 1. c) tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

 

 1. d) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

 

 1. e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

7.4. Práva kupujúceho spotrebiteľa zo záruky za kvalitu tovaru pri prevzatí (zhoda s kúpnou zmluvou). Ak nemá tovar vlastnosti stanovené v čl. 7.3., môže kupujúci spotrebiteľ požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti tovaru, môže kupujúci spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má kupujúci spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave (čl. 7.10.) alebo pre väčší počet vád (čl. 7.11.). V takom prípade má kupujúci spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi kupujúci spotrebiteľ od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom čase, alebo že by zabezpečenie nápravy kupujúcemu spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

 

7.5. Práva kupujúceho z chybného plnenia. Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri tovare v čase dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od jeho prevzatia a kupujúci podnikateľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri tovare v čase šiestich (6) mesiacov od jeho prevzatia . AK vada predstavuje podstatné porušenie zmluvy, má kupujúci práva podľa článku. 7.6. AK vada predstavuje nepodstatné porušenie zmluvy, má kupujúci práva podľa článku. 7.7. Pokiaľ ide o tovar predávaný za nižšiu cenu alebo tovar použitý, má kupujúci práva podľa článku. 7.8. Kupujúci nie je oprávnený uplatňovať iné práva z vadného plnenia, než ktoré vyplývajú z právnych predpisov, ak sa s predávajúcim nedohodol inak. Akonáhle kupujúci vykoná voľbu práva z vadného plnenia a uplatní jedno z možných práv, je svojím prejavom vôle viazaný a nie je oprávnený jednostranne voľbu uplatneného práva meniť. Iné právo z dôvodu tej istej vady je kupujúci oprávnený urobiť len vtedy, ak by uplatnené právo zaniklo (napr. z dôvodu nemožnosti plnenia) alebo keby vada, pre ktorú bolo právo uplatniť, nadobudla nový charakter.

 

7.6. Práva kupujúceho pri výskyte vady, ktorá predstavuje podstatné porušenie zmluvy. Ak je vadné plnenie podstatným porušením kúpnej zmluvy (čl.7.9.), má kupujúci právo:

 

 1. a) na odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho tovaru,

 

 1. b) na odstránenie vady opravou tovaru,

 

 1. c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo

 

 1. d) na odstúpenie od zmluvy.

 

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámia kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak nezvolí kupujúci svoje právo včas, má práva podľa článku. 7.7.

 

7.7. Práva kupujúceho pri výskyte vady, ktorá predstavuje nepodstatné porušenie zmluvy. Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením kúpnej zmluvy (čl. 7.9.), má kupujúci právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kým kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady. Ak predávajúci neodstráni vadu veci načas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

 

7.8. Vady tovaru predávaného za nižšiu cenu alebo tovaru použitého. Ak má tovar vadu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, a ak ide o tovar predávaný za nižšiu cenu alebo o tovar použitý, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu. Tovar predávaný za nižšiu cenu alebo tovar použitý je len tovar, ktorý je predávajúcim takto jasne označený v mobilnej aplikácii a neskôr v objednávke a je predávaný za cenu nižšiu, ako je obvyklá cena tovaru bez vád, najmä z dôvodu nepodstatného poškodenia, ktoré nemá vplyv na funkciu a úžitkové vlastnosti tovaru alebo z dôvodu poškodenia či znečisteniu obalu tovaru. Pri použitom tovare je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri tovare v čase dvanástich (12) mesiacov od jeho prevzatia a kupujúci podnikateľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri tovare v čase šiestich (6) mesiacov od jeho prevzatí.

 

7.9. Podstatné a nepodstatné porušenie zmluvy. Podstatné porušenie zmluvy je také porušenie povinnosti, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedel alebo mal vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala. Všetky ostatné porušenia zmluvy sa považujú za nepodstatné.

 

7.10. Opakovaný výskyt vady po oprave. Za „opakovaný výskyt vady po oprave“ sa v čase uplatnenia reklamácie kupujúcim spotrebiteľom považuje výskyt tejto vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách, pod podmienkou, že ide o výskyt a opravu rovnakej vady.

 

7.11. Väčší počet vád. Za „väčší počet vád“ sa v čase uplatnenia reklamácie kupujúcim spotrebiteľom považujú súčasne aspoň tri odstrániteľné vady, pod podmienkou, že každá jednotlivá vada bráni riadnemu užívaniu tovaru.

 

7.12. Odstrániteľné vady. Za „odstrániteľné vady“ sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť a po ktorých odstránenie sa tovar stáva bezchybným, tj. hlavne vady, ktorých odstránením sa nezhorší pôvodný vzhľad, kvalita, funkcia a úžitkové vlastnosti tovaru, pričom oprava môže byť vykonaná riadne v stanovenej lehote na vybavenie reklamácie. Posúdenie charakteru vady prislúcha predávajúcemu.

 

7.13. Neodstrániteľné vady. Za „neodstrániteľné vady“ sa považujú také vady, pre ktoré nemôže byť tovar užívaný ako tovar bez vád, t. j. hlavne vady, ktoré nemožno odstrániť, bez toho aby sa nezhoršil pôvodný vzhľad, kvalita, funkcia a úžitkové vlastnosti tovaru, pričom oprava nemôže byť vykonaná riadne v stanovenej lehote na vybavenie reklamácie. Posúdenie charakteru vady prislúcha predávajúcemu.

 

7.14. Prechod práv z vadného plnenia. Zodpovednosť za vadné plnenie je záväzkovým právnym vzťahom iba medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

7.15. Odstránenie vád tovaru tretími osobami. Kupujúci nie je oprávnený zabezpečiť si odstránenie vád tovaru u tretích osôb a následne uplatňovať zaplatenie nákladov takého postupu u predávajúceho. Kupujúci nie je oprávnený pri uplatnení reklamácie pozastaviť zaplatenie kúpnej ceny.

 

7.16. Zodpovednosť predávajúceho za vady darčekov. Pokiaľ má darček vady, na ktoré nebol kupujúci ako obdarovaný upozornený, je oprávnený tovar len vrátiť späť predávajúcemu, pričom nemôže využiť žiadne iné ustanovenia, ktoré sa týkajú vád tovaru pri uzatvorení kúpnej zmluvy, t. j. hlavne sa nemôže domáhať výmeny tovaru, jeho opravy alebo zľavy.

 

7.17. Zodpovednosť predávajúceho za tovar upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru upraveného podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ktoré vznikli v dôsledku poskytnutia nedostatočných alebo nevhodných podkladov alebo pokynov kupujúcim (napríklad poskytnutie fotografií s nedostatočným rozlíšením, poskytnutie chybných dátových súborov a pod.) hoci na to predávajúci kupujúceho upozornil návodom alebo oznámením v mobilnej aplikácii alebo na webových stránkach.

 

7.18. Záruka kvality. Zárukou kvality sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci. Záruka sa nevzťahuje:

 

 1. a) pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,

 

 1. b) na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním,

 

 1. c) u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim,

 

 1. d) ak to vyplýva z povahy tovaru,

 

 1. e) mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim alebo treťou osobou,

 

 1. f) vady spôsobené neodbornou alebo nesprávnou prepravou, skladovaním, údržbou alebo obsluhou, zanedbanou starostlivosťou o tovar alebo zásahom do tovaru,

 

 1. g) vady spôsobené nadmerným zaťažovaním tovaru alebo používaním tovaru takým spôsobom, ktorý je v rozpore s dokumentáciou výrobcu tovaru alebo všeobecnými zásadami užívania tovaru,

 

 1. h) vady spôsobené použitím tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, mechanickými, chemickými a fyzikálnymi vplyvmi podmienkam uvedeným v dokumentácii výrobcu tovaru alebo podmienkam primeraným bežnému používaniu tovaru,

 

 1. i) chyby spôsobené vyššou mocou, najmä elektrickým výbojom alebo prírodnými živlami ako je voda, oheň, vietor, zem alebo inými extrémnymi prírodnými a fyzikálnymi procesmi.

 

7.19. Záručná doba. Predávajúci poskytuje kupujúcemu spotrebiteľovi záručnú dobu dvadsaťštyri (24) mesiacov a kupujúcemu podnikateľovi poskytuje záručnú dobu šesť (6) mesiacov. Záručná doba plynie od odovzdania tovaru kupujúcemu, ak bol tovar podľa zmluvy odoslaný, beží od dodania tovaru na miesto určenia. Na vybraný tovar môže kupujúci získať predĺženú záručnú dobu, musí však splniť podmienky na jej získanie, t. j. spravidla podať výrobcovia alebo dovozcovia tovaru žiadosť o získanie predĺženej záručnej doby. V predĺženej záručnej dobe za vady tovaru nezodpovedá predávajúci, ale výrobca alebo dovozca tovaru, u ktorého kupujúci uplatňuje právo zo zodpovednosti za vady tovaru (reklamáciu). Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby do skončenia záručnej doby uschoval doklad o zakúpení tovaru (faktúru). Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti tovaru, t. j. s dobou, počas ktorej pri správnom užívaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom na svoju kvalitu, funkciu, úžitkové vlastnosti a daný účel vydržať.

 

7.20. Potvrdenie o právach z vád (záručný list). Predávajúci k predanému tovaru bežne nevydáva záručné listy, lebo na uplatnenie reklamácie je dostačujúci doklad o zakúpení tovaru (faktúra). Na žiadosť kupujúceho je však predávajúci povinný potvrdiť kupujúcemu v písomnej forme, v akom rozsahu a na akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade vadného plnenia (záručný list). V potvrdení uvedie aj svoj názov, sídlo a identifikujúce údaje, prípadne i ďalšie údaje potrebné na zistenie jeho totožnosti. Ak je to potrebné, vysvetlí predávajúci v potvrdení (záručnom liste) zrozumiteľným spôsobom obsah, rozsah, podmienky a trvanie svojej zodpovednosti aj spôsob, akým je možné uplatniť práva z nej plynúce. V potvrdení predávajúci zároveň uvedie, že ďalšie práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu, nie sú dotknuté. Nesplnenie týchto povinností nie je na ujmu platnosti potvrdenia.

 

7.21. Uplatnenie reklamácie. Práva kupujúceho z vadného plnenia (ďalej len „reklamácia“) uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho sídla alebo prevádzky určenej na prijímanie reklamácií. Pre rýchle vybavenie reklamácie predávajúci odporúča kupujúcemu, aby využil reklamačný formulár dostupný v mobilnej aplikácii alebo na webových stránkach predávajúceho. Pokiaľ je v potvrdení o právach z vád (záručnom liste) uvedená tretia osoba určená na opravu tovaru, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatňuje kupujúci reklamáciu u tejto tretej osoby určenej na vykonanie opravy. Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný dodať predávajúcemu reklamovaný tovar, spoločne s príslušenstvom, ktoré je potrebné na posúdenie vád tovaru. Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný predávajúcemu preukázať, že je oprávnený uplatňovať reklamáciu, a to aspoň predložením kópie dokladu o zakúpení tovaru (faktúry), kópie potvrdenia o právach z vád (záručného listu) alebo iným vierohodným spôsobom. Kupujúci nie je povinný pri uplatnení reklamácie dodať predávajúcemu originál dokladu o zakúpení tovaru (faktúru), originál potvrdenia o právach z vád (záručný list), pôvodný obal tovaru ani návod na použitie. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby bol tovar dodaný na reklamáciu pokiaľ možno v pôvodnom obale, ktorý zaistí bezpečnosť tovaru počas prepravy. Predávajúci odporúča kupujúcemu prepravu tovaru poistiť. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby uplatnil reklamáciu bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady tovaru, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania.

 

7.22. Lehoty na vybavenie reklamácie. Po uplatnení reklamácie je predávajúci povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do troch (3) pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná na odborné posúdenie vady tovaru. V prevádzke predávajúceho musí byť po celú prevádzkovú dobu prítomný pracovník poverený vybavovaním reklamácií. Reklamácia vrátane odstránenia vád musí byť predávajúcim vybavená v nasledujúcich lehotách:

 

 1. a) v prípade kupujúceho spotrebiteľa bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia,

 

 1. b) v prípade kupujúceho podnikateľa najneskôr do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia,

 

 1. c) prípadne v dlhšej lehote, na ktorej sa môžu zmluvné strany dohodnúť.

 

Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

 

 1. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Výhrada vlastníctva. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

 

8.2. Darčekový poukaz. Kupujúci má možnosť zakúpiť darčekový poukaz za kúpnu cenu zodpovedajúcu hodnote darčekového poukazu, prípadne môže predávajúci poskytnúť kupujúcemu darčekový poukaz zadarmo, najmä ako výraz poďakovania kupujúcemu za riadne splnenú kúpnu zmluvu. Darčekový poukaz je možné využiť pri nákupe tovaru v mobilnej aplikácii, pokiaľ to predávajúci pre konkrétny tovar umožňuje, a to len do okamihu uzavretia kúpnej zmluvy. Po uzavretí kúpnej zmluvy už nedá darčekový poukaz na zakúpený tovar uplatniť (napr. pri prevzatí tovaru). Darčekový poukaz obsahuje kód pozostávajúci z čísiel a písmen, po ktorého zadaní v priebehu vyplňovania objednávky bude kúpna cena tovaru okamžite znížená o hodnotu darčekového poukazu. Darčekový poukaz nie je vystavovaný na meno a je teda prenosný. Hodnota darčekového poukazu a doba jeho platnosti vyplývajú z obsahu darčekového poukazu. Darčekový poukaz ani jeho hodnotu nemožno vymeniť za peniaze. Darčekový poukaz je možné uplatniť iba jednorazovo v rámci jednej kúpnej zmluvy, t. j. počas vypĺňania objednávky je možné uplatniť najviac jeden darčekový poukaz. Darčekové poukazy nie je možné vzájomne sčítať alebo kombinovať. Ak je kúpna cena tovaru nižšia ako hodnota darčekového poukazu, nie je predávajúci povinný tento rozdiel kupujúcemu vyplatiť alebo vrátiť. Ak je kúpna cena tovaru vyššia ako hodnota darčekového poukazu, je kupujúci povinný tento rozdiel doplatiť. Darčekový poukaz nie je cenným papierom, preto jeho poškodenie alebo strata nie sú dôvodom na jeho zrušenie, t. j. ak kupujúci preukáže získanie či zakúpenie darčekového poukazu, môže mu predávajúci vystaviť nový darčekový poukaz v rovnakej hodnote. Pokiaľ kupujúci zakúpil darčekový poukaz, uplatnia sa primerane ustanovenia týchto obchodných podmienok o kúpnej zmluve. Ak predávajúci poskytol kupujúcemu spotrebiteľovi darčekový poukaz zadarmo a následne kupujúci spotrebiteľ odstúpil od kúpnej zmluvy v súlade s čl. 5.2., nie je predávajúci povinný nahradiť kupujúcemu spotrebiteľovi uplatnený darčekový poukaz alebo mu vystaviť nový darčekový poukaz. Ďalšie podmienky využitia darčekových poukazov môžu byť stanovené v mobilnej aplikácii.

 

8.3. Autorské právo. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace mobilnú aplikáciu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace mobilnú aplikáciu.

 

8.4. Používanie mobilnej aplikácie. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní mobilnej aplikácie používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku mobilnej aplikácie. Mobilnú aplikáciu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho, a ktorý je v súlade s jej určením.

 

8.5. Informácie uvedené v mobilnej aplikácii. Kupujúci berie na vedomie, že informácie uvedené v mobilnej aplikácii môže predávajúci preberať od tretích osôb, a preto môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby. Informácie uvedené v mobilnej aplikácii sa môžu týkať len jednotlivých druhov tovaru, pričom medzi týmito informáciami alebo zobrazením tovaru a skutočným stavom môžu byť odlišnosti v nepodstatných detailoch, príslušenstve alebo vo vzhľade tovaru.

 

8.6. Osobitné garancie a záruky. Predávajúci neposkytuje žiadne garancie ani záruky, okrem záruk vyplývajúcich z legislatívy a záruk, ktoré nad rámec legislatívy poskytujú tretie osoby. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania.

 

8.7. Zodpovednosť predávajúceho. Predávajúci nenesie zodpovednosť za ušlý zisk ani priame, nepriame, mimoriadne alebo iné škody spôsobené použitím informácií uvedených v mobilnej aplikácii alebo na webových stránkach. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do mobilnej aplikácie alebo do webových stránok alebo v dôsledku použitia mobilnej aplikácie alebo webových stránok v rozpore s ich určením.

 

8.8. Obmedzenie zodpovednosti predávajúceho za škodu vzniknutú kupujúcemu podnikateľovi. V prípade porušenia podstatných zmluvných povinností zodpovedá predávajúci kupujúcemu podnikateľovi len za škodu, ktorá vznikla úmyselným zavinením alebo hrubou nedbanlivosťou predávajúceho, jeho štatutárnych orgánov alebo zamestnancov. V prípade porušenia nepodstatných zmluvných povinností zodpovedá predávajúci kupujúcemu podnikateľovi len za škodu, ktorá vznikla zavinením predávajúceho, jeho štatutárnych orgánov alebo zamestnancov, pričom nezodpovedá za ušlý zisk. V oboch prípadoch zodpovedá predávajúci za škodu do výšky typickej škody, ktorú bolo možné predvídať pri uzavretí kúpnej zmluvy, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru.

 

 1. OCHRANA ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

9.1. Zákon o ochrane osobných údajov. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

 

9.2. Osobné údaje. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne len ako „osobné údaje“).

 

9.3. Súhlas kupujúceho. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.

 

9.4. Správnosť, pravdivosť a aktualizácia osobných údajov. Kupujúci berie na vedomie, že musí svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

 

9.5. Spracovateľ osobných údajov. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

 

9.6. Doba a spôsob spracovania osobných údajov. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

9.7. Odvolanie súhlasu kupujúceho. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

 

9.8. Chybné spracovanie osobných údajov. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5.) Vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 

 1. a) požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

 

 1. b) požiadať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav. Ak žiadosti nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

 

9.9. Informácie o spracovaní osobných údajov. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 

9.10. Súhlas kupujúceho so zasielaním obchodných oznámení. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so zasielaním obchodných oznámení môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

 

 1. DORUČOVANIE

10.1. Forma a spôsob doručovania. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Predávajúci doručuje kupujúcemu na adresu elektronickej pošty, ktorú mu oznámil.

 

10.2. Okamih doručenia. Správa je doručená:

 

 1. a) v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty, ak sa odosielateľovi nevráti späť ako nedoručená alebo ak sa odosielateľ iným spôsobom nedozvie o tom, že správa nebola doručená, pričom integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,

 

 1. b) v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom, prípadne tretí pracovný deň po odoslaní, alebo ak bola odoslaná na adresu v inom štáte, pätnásty pracovný deň po odoslaní.

 

 1. RIEŠENIE SPOROV

11.1. Riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom. Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom riešia všeobecné súdy.

 

11.2. Mimosúdne riešenie sťažností kupujúceho spotrebiteľa. Mimosúdne riešenie sporov a vybavovanie sťažností sprostredkováva spoločnosť dTest, o.p.s. (http://www.dtest.cz). Tento postup nie je mediáciou podľa zákona č. 202/2012 Zb. o mediácii, v platnom znení, ani arbitrážou podľa zákona č. 216/1994 Zb. o rozhodcovskom konaní a výkone rozhodcovských nálezov v platnom znení, a nie je ním dotknuté uplatnenie nárokov na príslušnom súde.

 

11.3. Riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom (prorogačná doložka). Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom riešia všeobecné súdy Českej republiky, ktorých príslušnosť je určená podľa sídla predávajúceho.

 

11.4. Orgán štátneho dozoru. Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, vykonáva Česká obchodná inšpekcia.

 

 1. Záverečné ustanovenia

12.1. Súhlas kupujúceho s obchodnými podmienkami. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami aj s dodacími podmienkami predávajúceho a že s nimi bez výhrad súhlasí. Uzavretie kúpnej zmluvy bez súhlasu s obchodnými podmienkami a dodacími podmienkami predávajúceho je vylúčené.

 

12.2. Zmluvné pokuty. Ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj v prípade, keď škoda presahuje zmluvnú pokutu. Zmluvná pokuta sa nezapočítava voči náhrade škody. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť, ktorej porušenie je zmluvnou pokutou sankcionované.

 

12.3. Živnostenské oprávnenie. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoleniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

 

12.4. Salvátorská klauzula. Ak ktorékoľvek ustanovenie obchodných podmienok, uzatvorenej zmluvy či iného dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim je, alebo sa stane, alebo bude určené za neplatné alebo nevykonateľné, neovplyvní to platnosť a vymáhateľnosť zvyšných ustanovení obchodných podmienok, uzatvorenej zmluvy alebo iných dojednaní. Zmluvné strany sú v takýchto prípadoch povinné nahradiť neplatné či nevymáhateľné ustanovenie ustanovením platným a vymáhateľným, ktoré bude mať do najvyššej možnej miery rovnaký a právnymi predpismi prípustný význam a účinok, ako bol zámer ustanovenia, ktoré sa má nahradiť.

 

12.5. Postúpenie pohľadávok a záväzkov. Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci je oprávnený postúpiť ktorékoľvek svoje pohľadávky voči kupujúcemu na tretiu osobu. Kupujúci podnikateľ je oprávnený postúpiť ktorékoľvek svoje pohľadávky voči predávajúcemu na tretiu osobu iba s predchádzajúcim písomným súhlasom predávajúceho.

 

12.6. Archivácia kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím osobám.

 

12.7. Kontakt. Kontaktné údaje predávajúceho – adresa pre doručovanie: třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín, Česká republika, adresa elektronickej pošty: support@zetset.cz, telefón: +420 577 009 711.

 

12.8. Účinnosť obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.12.2015.