Warunki handlowe

listopad 30, 2015
 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Zastosowanie warunków handlowych. Niniejsze warunki handlowe (dalej „warunki handlowe“) spółki handlowej Z STUDIO, spol. s r.o., z siedzibą třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín, Republika Czeska, Regon 63490765, zapisanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, sygnatura akt C 21789 (dalej „sprzedawca“) regulują wzajemne prawa i obowiązki stron umowy w zakresie korzystania z aplikacji dla telefonów komórkowych (dalej aplikacja mobilna) oraz strony internetowej umieszczonej pod adresem internetowym http://www.zetset.cz (dalej „strona internetowa“) oraz prawa i obowiązki powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna (dalej „umowa kupna“) lub innych umów, które zostały zawarte za pośrednictwem aplikacji mobilnej, przy czym istnieją różnice w uregulowaniu praw i obowiązków:

 1. a) między sprzedawcą i każdą osobą, która poza swoją działalnością gospodarczą lub poza samodzielne wykonywanie zawodu zawiera umowę ze sprzedawcą lub w inny sposób prowadzi z nim negocjacje (dalej „nabywca konsument”), przy czym konsument jest określony w przepisie § 419 ustawy nr 89/2012 Dz.U., kodeks cywilny, w obowiązującym brzmieniu (dalej „kodeks cywilny“) – prawa i obowiązku między sprzedawca a nabywcą konsumentem podlegają niniejszym warunkom handlowym, w szczególności kodeksowi cywilnemu oraz ustawie nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumenta, w obowiązującym brzmieniu,

 

 1. b) między sprzedawcą i inną osobą prawną lub fizyczną, która samodzielnie na własny rachunek i odpowiedzialność wykonuje działalność zarobkową, jako samodzielną działalność gospodarczą w sposób ciągły w celu osiągnięcia zysku oraz między sprzedawcą i państwem, organizacją państwową lub samodzielną jednostką terytorialną (dalej „nabywca przedsiębiorca“), przy czym przedsiębiorca jest określony w przepisie § 420 i nast. kodeksu cywilnego – prawa i obowiązku między sprzedawcą i nabywcą podlegają niniejszym warunkom handlowym oraz w szczególności kodeksowi cywilnemu.

 

1.1. Identyfikacja nabywcy. Jeżeli niniejsze warunki handlowe regulują niektóre prawa i obowiązki łącznie dla nabywcy konsumenta i nabywcy przedsiębiorcy, są razem nazywani nabywcy lub strony umowy.

 

1.2. Porządek prawny. Prawa i obowiązki między stronami podlegają ustawodawstwu Republiki Czeskiej, również w wypadku obecności elementów międzynarodowych. Niniejsze nie ma jednak wpływu na prawa nabywcy konsumenta wynikające z przepisów prawnych, w szczególności bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych.

 

1.3. Rozbieżne ustalenia w umowie kupna. Prawa i obowiązki różniące się od warunków handlowych można uzgodnić w umowie kupna. Rozbieżne ustalenia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed przepisami warunków handlowych.

 

1.4. Język umowy kupna. Przepisy warunków handlowych stanowią integralną część umowy kupna. Umowę kupna można zawrzeć w języku czeskim i angielskim według wyboru nabywcy.

 

1.5. Poprzednie warunku handlowe. Brzmienie warunków handlowych sprzedawca może zmieniać lub uzupełniać. Nie ma to jednak wpływu na prawa i obowiązki stron umowy powstałe w okresie obowiązywania poprzedniego brzmienia warunków handlowych.

 

 1. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1. Założenie konta użytkownika. Nabywca wyraża zgodę na to, że z chwilą wysłania zamówienia (art. 3.2.) sprzedawca założy nabywcy konto użytkownika, w którym zapisane zostaną informacje podane przez nabywcę (dalej „konto użytkownika“).

2.2. Dane nabywcy. Podczas zamawiania towaru nabywca musi podać prawidłowe i zgodne z prawdą dane. Dane podane przez nabywcę sprzedawca traktuje jako prawidłowe i zgodne z prawdą.

 

2.3. Zabezpieczenie. Jeśli dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem, nabywca musi traktować jako poufne informacje umożliwiające dostęp do jego konta użytkownika i przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poruszenie niniejszego obowiązku przez nabywcę.

 

2.4. Anulowanie konta. Sprzedawca może w każdej chwili, bez podania powodów oraz bez odszkodowania anulować konto użytkownika, szczególnie jeśli nabywca w okresie dłuższym niż pięć (5) lat nie dokonał zamówienia towaru lub jeśli nabywca naruszył swoje obowiązki wynikające z umowy kupna (wraz z warunkami handlowymi).

 

2.5. Dostępność aplikacji mobilnej. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że aplikacji mobilna nie musi być dostępna bez przerwy, szczególnie z powodu serwisowania hardware i oprogramowania sprzedawcy lub osób trzecich.

 

 1. ZAWARCIE UMOWY KUPNA

3.1. Oferta towaru. Aplikacja mobilna zawiera towar oferowany przez sprzedawcę na sprzedaż, tzn. w szczególności nazwę i główną charakterystykę towaru, jego cenę oraz koszty opakowania oraz dostawy. Ceny towaru są podane włącznie z wszystkimi podatkami oraz z wszystkimi opłatami powiązanymi i dodatkowymi. Oferta sprzedaży towaru oraz jego ceny są ważne przez okres, kiedy są wyświetlane w aplikacji mobilnej. Nie ogranicza to możliwości sprzedawcy do zawarcia umowy kupna na indywidualnie uzgodnionych warunkach. Przez umieszczenie oferty towaru w aplikacji mobilnej sprzedawca wyraża swą wolę do zawarcia z nabywcą umowy kupna. Informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towaru podane w aplikacji mobilnej obowiązują wyłącznie w wypadkach, kiedy towar jest dostarczany na terenie Republiki Czeskiej, jeśli nie podano inaczej.

 

3.2. Zamówienie. W celu zamówienia towaru nabywca wypełni zamówienie w aplikacji mobilnej. Zamówienie zawiera w szczególności:

 

 1. a) wybór trybu umowy kupna przez nabywcę (art. 3.3.), jeśli aplikacja mobilna to umożliwia,

 

 1. b) informacje o nabywcy,

 

 1. c) informacje o zamawianym towarze przystosowanym do wymagań nabywcy,

 

 1. d) informacje o wymaganym sposobie płatności ceny zakupu,

 

 1. e) informacje o wymaganym sposobie doręczenia towaru oraz

 

 1. f) informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (dalej łącznie jako „zamówienie“)

 

3.3. Wybór trybu umowy kupna przez nabywcę. Jeśli aplikacja mobilna nie pozwala na to, aby nabywca w zamówieniu wybrał, czy zawiera umowę jako nabywca konsument lub jako nabywca przedsiębiorca, ma możliwość dokonać tego wyboru do końca następnego dnia roboczego po wysłaniu zamówienia, za pośrednictwem danych kontaktowych sprzedawcy (art. 12.7.). Po upływie tego terminu nie można już zmienić trybu umowy kupna, jeśli strony umowy nie uzgodnią inaczej. Nabywca przedsiębiorca w wyniku swojego wyboru, szczególnie przez podanie swojego numeru identyfikacyjnego oświadcza i potwierdza, że spełnia definicję nabywcy przedsiębiorcy podaną w art. 1.

 

3.4. Potwierdzenie zamówienia. Przed wysłaniem zamówienia sprzedawcy nabywca może sprawdzać, zmieniać i poprawiać dane, które wprowadził do zamówienia. Dane podane w zamówieniu sprzedawca uważa za prawidłowe i prawdziwe. Bezzwłocznie po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi nabywcy przyjęcie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adres poczty elektronicznej nabywcy, który podał sprzedawcy (dalej „adres elektroniczny nabywcy”).

 

3.5. Dodatkowe potwierdzenie zamówienia. Sprzedawca może w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, wysokość ceny zakupu, przewidywane koszty transportu itp.) zwrócić się do nabywcy o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. pisemnie lub telefonicznie).

 

3.6. Zawarcie umowy kupna. Umowa kupna zostaje między stronami umowy zawarta w chwili doręczenia zamówienia nabywcy do sprzedawcy.

 

3.7. Termin dostawy towaru. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że termin dostawy towaru podany dla poszczególnych towarów w aplikacji mobilnej oraz w zamówieniu jest ze względu na możliwości techniczne sprzedawcy wyłącznie orientacyjny. Z tego względu umowa kupna nie zawiera umowy stron odnośnie konkretnego terminu dostawy towaru.

 

3.8. Ewidentnie niska cena zakupu. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że jeśli cena towaru podana w aplikacji mobilnej a następnie w zamówieniu jest ewidentnie niższa, niż zwykła cena takiego samego lub podobnego towaru w tym samym miejscu i czasie (szczególnie z powodu błędu w pisaniu lub obliczeniach lub z powodu błędu technicznego po stronie sprzedawcy itp.), umowa kupna w ogóle nie zostaje zawarta, mimo że sprzedawca potwierdził nabywcy przyjęcie zamówienia, ponieważ sprzedawca nie chce zawrzeć umowy zakupu z taką cena lub bez określenia ceny zakupu. Sprzedawca musi o tym fakcie poinformować nabywcę. Sprzedawca nie ponosi wobec nabywcy odpowiedzialności za powstałe w ten sposób szkody.

 

3.9. Koszty nabywcy związane z zawarciem umowy kupna. Nabywca wyraża zgodę na użycie środków do komunikacji zdalnej podczas zawierania umowy kupna. Koszty poniesione przez nabywcę w związku z wykorzystaniem środków do komunikacji zdalnej w związku z zawarciem umowy (szczególnie koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych itp.) opłaca nabywca.

 

3.10. Zmiana umowy kupna. Po zawarciu umowy kupna nabywca może zwrócić się z prośba do sprzedawcy (idealnie za pośrednictwem poczty elektronicznej) o zmianę treści umowy kupna. Umowa kupna zostaje zmieniona w chwili doręczenia wiadomości sprzedawcy o zaakceptowaniu zmian umowy kupna pod adres poczty elektronicznej nabywcy. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zaakceptowania zmian umowy kupna, szczególnie jeśli towar zmienił zgodnie z wymaganiami nabywcy albo przekazał go osobie trzeciej do transportu.

 

3.11. Zawarcie umowy darowizny. Jeśli sprzedawca w związku zawarciem umowy kupna przekaże nabywcy prezent, automatycznie zostaje między stronami umowy zawarta umowa darowizny, której obowiązywanie i skuteczność są bezpośrednio uzależnione od umowy kupna. Umowa darowizny zawiera warunek rozwiązania, zgodnie z którym wygasa równocześnie z wygaśnięciem umowy kupna (art. 5.10.), szczególnie jeśli nabywca konsument skorzysta ze swojego prawa odstąpić od umowy kupna zgodnie z art. 5.2. Po wygaśnięciu umowy darowizny sprzedawca jest upoważniony do żądania od nabywcy, aby w terminie określonym w art. 5.3. wraz ze zwróconym towarem zwrócił również przekazany prezent, jeśli nie jest to możliwe, to żeby zapłacił równowartość prezentu odpowiadającą zwykłej cenie takiego samego towaru podanego w aplikacji mobilnej, jeśli sprzedawca nie oferuje tego towaru na sprzedaż, wtedy równowartość zwykłej ceny podobnego towaru w tym samym miejscu i czasie.

 

3.12. Oświadczenie nabywcy. Nabywca przez zawarcie umowy kupna oświadcza, że w wyniku swego działania przy zawarciu i realizacji umowy kupna oraz w związku z nią nie narusza praw osób trzecich, jak również nie narusza przepisów prawnych, szczególnie zaś, że w wyniku swego działania nie narusza praw autorskich, nie ingeruje w prawa osobiste oraz nie popełnia przestępstwa, szczególnie w wypadkach, kiedy towar został przygotowany zgodnie z życzeniem nabywcy lub dla jego osoby. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca nie ocenia postępowania nabywcy i nie ponosi za niego odpowiedzialności, szczególnie nie sprawdza towaru zmienionego na życzenie nabywcy lub dla jego osoby.

 

 1. CENA ZAKUPU ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Cena zakupu. Wraz z ceną zakupu nabywca jest zobowiązany do zapłacenie sprzedawcy również kosztów związanych z opakowaniem oraz dostarczeniem towaru do nabywcy, jeśli w umowie kupna nie uzgodniono inaczej. Cena zakupu według warunków handlowych jest rozumiana również jako koszty związane z opakowaniem i dostarczeniem towaru, jeśli wyraźnie nie uzgodniono inaczej.

 

4.2. Sposób zapłaty ceny zakupu. Cenę towaru oraz ewentualne koszty związane z dostarczeniem towaru zgodnie z umową kupna nabywca może zapłacić sprzedawcy poniżej podanymi sposobami:

 

 1. a) w gotówce w miejscu pracy sprzedawcy przeznaczonym do wydawania towaru, jeśli sprzedawca to umożliwia,

 

 1. b) w gotówce za pobraniem w miejscu wyznaczonym przez nabywcę w zamówieniu, jeśli sprzedawca to umożliwia,

 

 1. c) płatnością bezgotówkową na rachunek bankowy sprzedawcy numer 379792523/0300, prowadzony w Československá obchodní banka, a.s., (dalej „konto sprzedawcy“), jeśli sprzedawca to umożliwia, przy czym nabywca jest zobowiązany do podania numeru zmiennego podanego przez sprzedawcę,

 

 1. d) bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatności (bramki płatności), jeśli sprzedawca to umożliwia,
 2. e) bezgotówkowo za pomocą karty płatniczej, jeśli sprzedawca to umożliwia.

 

4.3. Termin płatności ceny zakupu. W wypadku płatności w gotówce lub płatności za pobraniem cena zakupu jest płatna podczas przejęcia towaru. W razie płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w terminie określonym przez sprzedawcę w nawiązaniu do wybranego sposobu płatności. W wypadku płatności bezgotówkowej obowiązek nabywcy zapłacić cenę zakupu zostaje spełniony w chwili zaksięgowania całej ceny zakupu na rachunek sprzedawcy.

 

4.4. Wysyłka towaru dopiero po zapłaceniu ceny zakupu. Sprzedawca jest upoważniony, szczególnie w wypadku, jeśli ze strony nabywcy nie dojdzie do dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 3.5.) wymagać zapłacenia całej ceny zakupu jeszcze przed wysłaniem towaru do nabywcy.

4.5. Faktura. Na płatności dokonane w ramach umowy kupna sprzedawca wystawi nabywcy dokument podatkowy – fakturę, który będzie służył jako dowód zakupu towaru. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług.

 

4.6. Zniżki. Ewentualnych zniżek ceny towaru zaoferowanych przez sprzedawcę dla nabywcy nie można zliczać ani łączyć.

 

4.7. Kary umowne. Jeśli nabywca nie zapłacił sprzedawcy ceny zakupu prawidłowo i w terminie, powinien zapłacić na rzecz sprzedawcy karę umowną w wysokości 0,1 % z ceny zakupu za każdy dzień zwłoki, maksymalnie jednak do wysokości ceny zakupu.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

5.1. Umowy kupna, od których nabywca konsument nie może odstąpić. Nabywca konsument przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisami § 1837 kodeksu cywilnego, nie można odstąpić szczególnie od umowy kupna na dostawę towarów lub usług, których cena jest uzależniona od wahań rynku finansowego niezależnie od woli sprzedawcy, na dostawę towaru przygotowanego zgodnie z życzeniem nabywcy konsumenta lub dla jego osoby (szczególnie fotoksiążki, kalendarze, widokówki itp.), od umowy kupna na dostawę treści cyfrowej, jeśli nie została dostarczona na trwałym nośniku i została dostarczona za uprzednią wyraźną zgodą nabywcy konsumenta przed upływem terminu na odstąpienie od umowy a sprzedawca przed zawarciem umowy oznajmił konsumentowi, że w takim wypadku nie ma prawa do odstąpienia od umowy.

 

5.2. Odstąpienie nabywcy konsumenta od umowy kupna w 14 dni. Jeśli nie chodzi o wypadek podany w art. 5.1. lub o inny wypadek, kiedy zgodnie z kodeksem cywilnym nie można odstąpić od umowy kupna, a umowa kupna została zawarta z wykorzystaniem środków do zdalnej komunikacji (sposób dystansowy), nabywca konsument ma zgodnie z przepisem § 1829 kodeksu cywilnego prawo do odstąpienia od umowy bez podania powodu oraz bez jakiekolwiek sankcji w ciągu czternastu (14) dni od dnia przejęcia towaru oraz jeśli chodzi o kilka rodzajów lub części towaru, od dnia przejęcia ostatniej dostawy towaru. Termin zaczyna się liczyć od dnia następującego pod dniu, w którym nabywca konsument przejął towar. Jeśli ostatni dzień terminu wypadnie na sobotę, niedzielę lub święto, ostatnim dniem terminu jest kolejny najbliższy dzień roboczy. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać wysłane do sprzedawcy w terminie czternastu (14) dni, przez wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie internetowej lub pisemnie pod adres siedziby lub poczty elektronicznej sprzedawcy (art. 12.7.). Przed odstąpieniem od umowy kupna nabywca konsument jest uprawniony do wypakowania towaru z pierwotnego opakowania i wypróbowania towaru w adekwatny sposób. Nabywca konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy jeszcze przed wysłaniem towaru przez sprzedawcę lub przed przejęciem towaru. Sposób przejęcia towaru przez nabywcę nie ma wpływu na możliwość odstąpienia od umowy, tzn. nabywca konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy również w wypadku, jeśli osobiście przejął towar od sprzedawcy. Uszkodzenie towaru nie ma wpływu na możliwość odstąpienia od umowy. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że w wyniku odstąpienia od umowy bez odszkodowania wygasa ewentualna umowa darowizny zawarta między stronami umowy (nr 3.11., 5.10.).

 

5.3. Zwrot towaru przez nabywcę po odstąpieniu od umowy. Przy jakimkolwiek odstąpieniu od umowy kupna nabywca jest zobowiązany zwrócić sprzedawcy towar bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu czternastu (14) od wygaśnięcia umowy kupna (art. 5.10.), jeśli ze sprzedawcą nie uzgodnił inaczej. Jeśli zwłoka nabywcy ze zwrotem towaru wynosi co najmniej trzydzieści (30) dni, jest zobowiązany zapłacić nabywcy karę umowną w wysokości 0,1 % z ceny zakupu za każdy dzień zwłoki, maksymalnie jednak do wysokości ceny zakupu. Towar nie musi zostać zwrócony w pierwotnym opakowaniu, jednak musi zostać zapakowany przez nabywcę w taki sposób, aby podczas transportu nie doszło do jego uszkodzenia – z tego powodu sprzedawca zaleca, aby towar został zwrócony w pierwotnym opakowaniu, który zapewnia bezpieczeństwo towaru podczas transportu. Sprzedawca zaleca nabywcy ubezpieczenie transportu towaru, ponieważ za transport towaru do sprzedawcy ponosi odpowiedzialność nabywca. Jeśli transport zapewnia sprzedawca może wymagać od nabywcy zwrot racjonalnie poniesionych kosztów za transport towaru od nabywcy do sprzedawcy.

 

5.4. Ocena zwróconego towaru przez sprzedawcę. W terminie trzydziestu (30) dni od zwrotu towaru przez nabywcę zgodnie z art. 5.3. sprzedawca może badać zwrócony towar, szczególnie w celu stwierdzenia, czy zwrócony towar nie został uszkodzony użyty lub częściowo zużyty przez nabywcę.

 

5.5. Zwrot ceny zakupu przez nabywcę po odstąpieniu od umowy. Przy jakimkolwiek odstąpieniu od umowy kupna sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny zakupu na rzecz nabywcy, a nabywcy konsumentowi ewentualnie również kosztów dostawy towaru, najpóźniej w terminie czternastu (14) dni od wygaśnięcia umowy (art. 5.10.), przy czym warunkiem zwrotu całej ceny zakupu jest zwrot towaru przez nabywcę z wszystkimi częściami i akcesoriami. Jeśli nabywca nie odda towaru z wszystkimi częściami i dodatkami, sprzedawca jest upoważniony do zwrócić nabywcy cenę zakupu obniżoną o wartość niezwróconych części lub dodatków do towaru. Sprzedawca ponosi koszty związane ze zwrotem ceny zakupu w gotówce bezpośrednio nabywcy lub bezgotówkowo przelewem na konto lub za pośrednictwem systemu płatniczego (bramki płatności). Jeśli nabywca nie poda sprzedawcy numeru konta bankowego w celu zwrotu ceny zakupu i nie jest możliwe zwrócenie ceny zakupu w inny bezpłatny sposób, sprzedawca wyśle pod adres nabywcy przekaz pocztowy lub międzynarodowy przekaz pocztowy, przy czym cena zakupu zostanie obniżona o niezbędne koszty poniesione przez sprzedawcę w celu wykorzystania niniejszych usług. Jeśli sprzedawca zwraca nabywcy również koszty poniesione na dostawę towaru, a nabywca wybrał inny, niż najtańszy sposób transportu, który oferuje sprzedawca, sprzedawca zwróci nabywcy koszty poniesione na dostawę towaru w wysokości równej najtańszemu z oferowanych sposobów dostawy towaru.

 

5.6. Koszty związane ze zwrotem towaru. Nabywca konsument przyjmuje do wiadomości, że w razie odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 5.2. odpowiada wobec sprzedawcy za obniżenie wartości towaru powstałe w związku z obchodzeniem się z towarem w inny sposób, niż jest to wskazane ze względu na jego charakter i właściwości, zwłaszcza jeśli zwrócony towar został przez nabywcę konsumenta uszkodzony, użyty lub częściowo zużyty lub jeśli nabywca korzystał z towaru wyraźnie ponad miarę, która jest wystarczająca do stwierdzenie, czy towar mu odpowiada (koszty związane ze zwrotem towaru).

 

5.7. Prawo sprzedawcy do odszkodowania. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że w razie jakiegokolwiek odstąpienia od umowy sprzedawca ma prawo żądać od nabywcy odszkodowania za powstałe szkody, szczególnie jeśli doszło do obniżenia wartości zwróconego towaru albo jeśli towar został uszkodzony, użyty lub częściowo zużyty.

 

5.8. Możliwość odliczenia przez sprzedawcę. Sprzedawca jest uprawniony wobec żądania nabywcy o zwrot ceny zakupu jednostronnie odliczyć swoje roszczenie o zwrot kosztów związanych ze zwrotem towaru, roszczenie o odszkodowania za powstałe szkody, roszczenie o odsetki za zwłokę oraz roszczenie o karę umowną wynikającą z warunków handlowych.

 

5.9. Odstąpienie sprzedawcy od umowy kupna. Sprzedawca jest upoważniony odstąpić od umowy kupna w poniższych wypadkach:

 

 1. a) jeśli ma uzasadnioną wątpliwość odnośnie prawdziwej tożsamości nabywcy,

 

 1. b) jeśli okaże się, że nabywca wcześniej naruszył umowę kupna lub warunki handlowe,

 

 1. c) jeśli z przyczyn obiektywnych nie jest w stanie z powodów leżących po stronie osób trzecich dostarczyć nabywcy towaru za uzgodnioną cenę zakupu,

 

d jeśli z przyczyn obiektywnych nie jest w stanie z powodów leżących po stronie osób trzecich dostarczyć nabywcy towaru w terminie adekwatnym do okoliczności,

 

 1. e) jeśli już nie produkuje towaru, towar jest niedostępny lub osoby trzecie nie sa w stanie go dostarczyć,

 

 1. f) jeśli nabywca nie dokonał dodatkowego potwierdzenia zamówienia wymaganego przez sprzedawcę (art. 3.5.),
 2. g) jeśli nabywca nie zapłacił ceny zakupu prawidłowo i w terminie,

 

 1. h) jeśli nabywca nie przejął towaru prawidłowo i w terminie.

 

5.10. Wygaśnięcie umowy kupna. Umowa kupna wygasa w chwili doręczenia pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy drugiej stronie umowy. W wyniku odstąpienia od umowy umowa kupna zostaje całkowicie anulowana. Wygaśnięcie umowy lub odstąpienie od umowy nie ma wpływu na roszczenia do zapłaty kosztów związanych ze zwrotem towaru, roszczenia do odszkodowania za powstałe szkody, roszczenia do odsetek za zwłokę oraz roszczenia do kary umownej, ponieważ te przepisy są całkowicie oddzielone od umowy kupna i trwają również po wygaśnięciu umowy kupna. W wyniku wygaśnięcia umowy kupna bez następstw wygasa również ewentualna umowa darowizny zawarta między stronami umowy (art. 3.11.).

 

5.11. Wygaśnięcie umowy kupna zawartej z nabywcą przedsiębiorcą. Jeśli dojdzie do wygaśnięcia umowy zawartej między sprzedawcą a nabywcą przedsiębiorcą w wyniku umowy między stronami umowy na podstawie wniosku nabywcy przedsiębiorcy lub w wyniku odstąpienia od umowy sprzedawcy z powodów podanych w art. 5.9. lit. f), lit. g) lub lit. h), nabywca przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłacenia sprzedawcy kary umownej w wysokości 30 % ceny zakupu towaru najpóźniej w terminie czternastu (14) dni od wygaśnięcia umowy kupna.

 

 1. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARU DO NABYWCY

6.1. Sposób dostawy towaru. Sposób dostawy towaru wyznacza nabywca w zamówieniu poprzez wybór z opcji oferowanych przez sprzedawcę. Jeśli sprzedawca na podstawie specjalnego wymogu nabywcy uzgodni z nabywcą inny sposób dostawy towaru, niż aktualnie oferowany przez sprzedawcę w aplikacji mobilnej, to nabywca od chwili, kiedy sprzedawca przekaże towar do transportu ponosi odpowiedzialność za szkody towaru oraz koszty związane z danym sposobem transportu.

6.2. Przejęcie towaru przez nabywcę konsumenta. Nabywca konsument nie jest zobowiązany do kontroli towaru przy jego przejęciu (tzn. wypakowania towaru z pierwotnego opakowania), ale sprzedawca zaleca nabywcy przeprowadzenie takiej kontroli. Sprzedawca nabywcy konsumentowi zaleca również sprawdzić czy opakowanie nie zostało uszkodzone, a w wypadku jakichkolwiek wad towaru nie przejmować go i bezzwłocznie zawiadomić o tym sprzedawcę lub w celu przyspieszenia załatwienia sprawy końcowego dostawcę, tzn. bezpośrednio kierowcę lub dostawcę za pośrednictwem danych do kontaktu podanych w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej sprzedawcy. Przez podpisanie listu przewozowego lub innego dokumentu o przejęciu towaru nabywca potwierdza, że opakowanie towaru nie wykazywało uszkodzenia, przy czym nie można uwzględnić późniejszych reklamacji dotyczących uszkodzenia opakowania towaru.

 

6.3. Przejęcie towaru przez nabywcę przedsiębiorcę. Nabywca przedsiębiorca jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli towaru podczas jego przejęcia, tzn. powinien towar wypakować z pierwotnego opakowania i stwierdzić ewentualne ewidentne wady towaru. Jeśli nabywca przedsiębiorca stwierdzi ewidentne wady towaru powinien bezzwłocznie zawiadomić sprzedawcę lub dostawcę i nie jest zobowiązany do przejęcia towaru od dostawcy. Jeśli nabywca nie zawiadomił sprzedawcy o ewidentnych wadach towaru bezzwłocznie po ich stwierdzeniu lub jeśli przejął towar od dostawcy, przyjmuje się, że towar w chwili przejęcia przez nabywcę przedsiębiorcę był bez ewidentnych wad. O innych niż ewidentne wady towaru, tzn. szczególnie o ukrytych wadach towaru nabywca przedsiębiorca jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę najpóźniej w ciągu trzech (3) dni roboczych od stwierdzenia wady towaru.

 

6.4. Zwłoka nabywcy z przejęciem towaru. Jeśli nabywca zgodnie z umową kupna jest zobowiązany do dostarczenia towaru do miejsca wyznaczonego przez nabywcę w zamówieniu, nabywca jest zobowiązany do przejęcia towaru w chwili jego dostawy. Jeśli nabywca odmówi przejęcia towaru lub bez podania powodu nie przejmie towaru, powinien zapłacić sprzedawcy karę umowną w wysokości 0,5 % ceny zakupu za każdy dzień zwłoki, maksymalnie jednak do wysokości ceny zakupu oraz zwrócić koszty transportu (opłatę pocztową), które poniósł sprzedawca na rzecz osób trzecich. Do tego roszczenia ma sprzedawca prawo również, jeśli zostały spełnione warunki do darmowej dostawy.

 

6.5. Powtórna dostawa towaru. Jeśli z przyczyn leżących po stronie nabywcy konieczne jest ponowne dostarczenie towaru lub dostarczenie towaru w inny sposób, niż zostało uzgodnione w umowie kupna, nabywca jest zobowiązany do zapłacenia kosztów związanych z powtórną dostawą towaru lub kosztów związanych z dostawą towaru w inny sposób.

 

6.6. Warunki dostawy sprzedawcy. Warunki odstawy towaru oraz inne prawa i obowiązki stron umowy podczas transportu towaru do nabywcy są regulowane przez warunki dostawy sprzedawcy, które stanowią część umowy kupna.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU (REKLAMACJE), GWARANCJA

7.1. Odpowiedzialność sprzedawcy wobec nabywcy konsumenta. Prawa i obowiązki między sprzedawcą a nabywcą konsumentem w sprawie odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru podlegają odpowiednim przepisom prawnym, szczególnie przepisom § 2099 i kolejnym oraz § 2161 i kolejnym kodeksu cywilnego.

 

7.2. Odpowiedzialność sprzedawcy wobec nabywcy przedsiębiorcy. Prawa i obowiązki między sprzedawcą i nabywcą przedsiębiorcą w sprawie odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru podlegają odpowiednim przepisom prawnym, szczególnie przepisom § 2099 i kolejnym kodeksu cywilnego

 

7.3. Gwarancja jakości towaru przy przejęciu (zgodność z umową kupna). Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec nabywcy konsumenta, że towar w momencie przejęcia nie posiada wad, szczególnie, że w czasie przejęcia towaru przez nabywcę:

 

 1. a) towar posiada właściwości, które strony umowy uzgodniły, jeśli uzgodnienia nie ma, takie właściwości, które sprzedawca lub producent opisał lub których nabywca oczekuje ze względu na charakter towaru oraz na podstawie reklamy, którą stosują.

 

 1. b) towar nadaje się do celów, które podaje sprzedawca lub do którego towar tego rodzaju zwykle się stosuje,

 

 1. c) towar odpowiada co do jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeśli jakość lub wykonanie zostało uzgodnione według próbki lub wzoru,

 

 1. d) towar jest w odpowiedniej ilości, wymiarach i wadze

 

 1. e) towar jest zgodny z wymogami przepisów prawnych.

 

7.4. Prawa nabywcy konsumenta wynikające z gwarancji jakości towaru podczas przejęcia (zgodność z umową kupna). Jeśli towar nie posiada właściwości określonych w art. 7.3., nabywca konsument może wymagać dostarczenia nowego towaru bez wad, jeśli nie jest to nieadekwatne ze względu na charakter wady, jeśli wada odnosi się tylko do elementów towaru, nabywca konsument może wymagać tylko wymiany tych elementów, jeśli nie jest to możliwe może odstąpić od umowy. Jeśli jednak jest to ze względu na charakter wady nieadekwatne, szczególnie jeśli wadę można usunąć bez zbędnej zwłoki, nabywca konsument ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady. Prawo do dostawy nowego towaru lub wymianę elementów nabywca konsument ma również w wypadku wady możliwej do usunięcia, jeśli nie może towaru używać ze względu ma powtarzające się występowanie wady po przeprowadzonej naprawie (art. 7.10.) lub z powodu większej ilości wad (art. 7.11.). W takim wypadku nabywca konsument ma też prawo do odstąpienia od umowy. Jeśli nabywca konsument nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa do dostawy nowego towaru bez wad, do wymiany towaru lub do naprawy towaru, może wnioskować o udzielenie adekwatnej zniżki. Nabywca konsument ma prawo do adekwatnej zniżki również w wypadku, że sprzedawca nie może dostarczyć nowego towaru bez wad, wymienić elementów lub naprawić towaru, jak również w wypadku, że sprzedawca nie usunie naruszenia w adekwatnym terminie lub gdyby usunięcie naruszenia spowodowało nabywcy konsumentowi duże trudności

 

7.5. Prawa nabywcy wynikające z nienależytego wykonania. Nabywca konsument ma prawo dochodzić roszczeń na podstawie wady, która ujawni się w towarze w terminie dwudziestu czterech (24) miesięcy od dnia przejęcia, a nabywca przedsiębiorca ma prawo dochodzić roszczeń na podstawie wady, która ujawni się w towarze w terminie sześciu (6) miesięcy od dnia jego przejęcia. Jeśli wada przedstawia zasadnicze naruszenie umowy, nabywca jest uprawniony zgodnie z postanowieniami art. 7.6. Jeśli wada przedstawia nieistotne naruszenie umowy, nabywca jest uprawniony zgodnie z postanowieniami art. 7.7. Jeśli chodzi o towar sprzedawany po niższej cenie lub towar używany, nabywca jest uprawniony zgodnie z postanowieniami art. 7.8. Nabywca nie jest uprawniony do roszczenia innych prawa z nienależytego wykonania, niż te które wynikają z przepisów prawnych, jeśli ze sprzedawcą nie uzgodnił inaczej. W momencie dokonania przez nabywcę wyboru prawa w wyniku nienależytego wykonania i zastosowania jednej z opcji, jest on na podstawie swego oświadczenia woli zobowiązany i nie jest upoważniony do jednostronnej zmiany opcji wybranego prawa. Innego prawa z powodu tej samej wady może nabywca dochodzić wyłącznie wtedy, gdyby dochodzone prawo wygasło (np. z powodu niemożliwości wykonania) lub gdyby wada, z powodu której prawo zostało zastosowane, nabrała nowego charakteru.

 

7.6. Prawo nabywcy przy wystąpieniu wady, która przedstawia zasadnicze naruszenie umowy. Jeśli nienależyte wykonanie jest zasadniczym naruszeniem umowy kupna (art. 7.9.), nabywca ma prawo do:

 

 1. a) usunięcia wady przez dostawę nowego towaru bez wady lub dostawę brakującego towaru,

 

 1. b) usunięcia wady w wyniku naprawy towaru,

 

 1. c) adekwatnej zniżki z ceny zakupu lub

 

 1. d) odstąpienia od umowy.

 

Nabywca zawiadomi sprzedawcę, na jakie prawo się zdecydował podczas zawiadomienia o wadzie lub bez zbędnej zwłoki po zawiadomieniu o pojawieniu się wady. Dokonanego wyboru nabywca nie może zmienić bez zgody sprzedawcy, powyższe nie obowiązuje, jeśli nabywca żąda naprawy wady, która okaże się niemożliwa do naprawienia. Jeśli sprzedawca nie usunie wad w adekwatnym terminie lub zawiadomi nabywcę, że wad nie usunie, nabywca może zamiast usunięcia wady żądać adekwatnej zniżki lub może odstąpić od umowy. Jeśli nabywca nie wybierze swego prawa w terminie, ma prawa zgodnie z art. 7.7.

 

7.7. Prawa nabywcy przy wystąpieniu wady, która przedstawia nieistotne naruszeniu umowy. Jeśli nienależyte wykonanie przestawia nieistotne naruszenie umowy kupna (art. 7.9.), nabywca ma prawo do usunięcia wady lub do adekwatnej zniżki z ceny zakupu. Dopóki nabywca nie skorzysta z prawa do zniżki z ceny zakupu lub nie odstąpi od umowy, sprzedawca może dostarczyć to, czego brakuje lub usunąć wadę prawną. Pozostałe wady może sprzedawca usunąć zgodnie ze swoim wyborem poprzez naprawienie towaru lub dostawę nowego, wybór nie może być przyczyną nieadekwatnych kosztów po stronie nabywcy. Jeśli sprzedawca nie usunie wady w terminie lub odmówi usunięcia wady towaru, nabywca może wnioskować o zniżkę z ceny zakupu lub może odstąpić od umowy kupna. Dokonanego wyboru nie może nabywca zmienić bez zgody sprzedawcy.

 

7.8. Wady towaru sprzedawanego po niższej cenie lub wady towaru używanego. Jeśli towar posiada wadę, za którą odpowiedzialność ponosi sprzedawca i jeśli chodzi o towar sprzedawany po niższej cenie lub o towar używany, nabywca zamiast prawa do wymiany towaru ma prawo do adekwatnej zniżki. Towar sprzedawany po niższej cenie lub towar używany jest wyraźnie oznaczony w aplikacji mobilnej a następnie w zamówieniu i jest sprzedawany po cenie niższej, niż zwykła cena towaru bez wad, szczególnie z powodu nieistotnego uszkodzenia, które nie ma wpływu na funkcję oraz właściwości użytkowe towaru, lub ze względu na uszkodzenie bądź zabrudzenie opakowania towaru. U towaru używanego nabywca konsument jest uprawniony do wykorzystania prawa z wady, która ujawni się w towarze w ciągu dwunastu (12) miesięcy od dnia przejęcia, a nabywca przedsiębiorca jest upoważniony wykorzystać prawo z wady, która ujawni się ciągu sześciu (6) miesięcy od dnia jego przejęcia.

 

7.9. Istotne i nieistotne naruszenie umowy. Istotnym naruszeniem umowy nazywamy takie, o którym strona naruszająca już podczas zawierania umowy wiedziała lub wiedzieć musiała, że druga strona nie zawarłaby by umowy, jeśli przewidziałaby takie naruszenie. Wszelkie inne naruszenia umowy uważa się za nieistotne.

 

7.10. Powtarzające się pojawianie się wady po naprawie. Za „powtarzające się pojawianie się wady po naprawie” w czasie wykorzystania reklamacji przez nabywcę konsumenta uważa się pojawienie tej samej wady, po co najmniej dwóch uprzednich naprawach, pod warunkiem, że chodzi o wystąpienie i naprawę tej samej wady.

 

7.11. Większa ilość wad. Za „większą ilość wad“ w czasie wykorzystania reklamacji przez nabywcę konsumenta uważa się pojawienie jednocześnie przynajmniej trzech usuwalnych wad, pod warunkiem, że każda wada oddzielnie nie pozwala na prawidłowe użytkowanie towaru.

 

7.12. Usuwalne wady. Za „usuwalne wady“ uważa się takie, które można usunąć przez naprawienie, a po ich usunięciu towar jest bez wad, tzn. szczególnie wady, które nie doprowadzą do pogorszenia pierwotnego wyglądu, jakości, funkcji i właściwości użytkowych towaru, przy czym naprawa może zostać wykonana prawidłowo w terminie wyznaczonym do załatwienia reklamacji. Ocena charakteru wady należy do sprzedawcy.

 

7.13. Nieusuwalne wady. Za „nieusuwalne wady“ uważa się takie wady, z powodu których towar nie może być używany jako towar bez wad, tzn. szczególnie wady, których nie można usunąć tak, aby nie doszło do pogorszenia pierwotnego wyglądu, jakości, funkcji i właściwości użytkowych towaru, przy czym naprawa nie może zostać wykonana prawidłowo w terminie wyznaczonym do załatwienia reklamacji. Ocena charakteru wady należy do sprzedawcy.

 

7.14. Przeniesienie praw z nienależytego wykonania. Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie jest prawnym zobowiązanie umownym wyłącznie między sprzedawcą i nabywcą.

 

7.15. Usunięcie wad towaru przez osoby trzecie. Nabywca nie jest uprawniony do usuwania wad towaru u osób trzecich a następnie do wnioskowania o zapłacenie kosztów takiej naprawy u sprzedawcy. Nabywca nie jest uprawniony z powodu złożenia reklamacji wstrzymać zapłacenie ceny zakupu.

 

7.16. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady prezentów. Jeśli prezent posiada wady, o których nabywca jako obdarowany nie został poinformowany, jest uprawniony wyłącznie do zwrotu towaru sprzedawcy, nie może wykorzystać żadnych innych przepisów, które odnoszą się do wad towaru przy zawarciu umowy kupna tzn. szczególnie nie może domagać się wymiany towaru, jego naprawy lub zniżki.

 

7.17. Odpowiedzialność sprzedawcy za towar przygotowany zgodnie z życzenie nabywcy lub dla jego osoby. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru przygotowanego zgodnie z życzeniem nabywcy lub dla jego osoby, które powstały w wyniku przekazania niewystarczających lub nieodpowiednich danych lub instrukcji przez nabywcę (np. dostarczenie zdjęć o niewystarczającej rozdzielczości, dostarczenie uszkodzonych plików danych itp.), mimo że sprzedawca zwrócił na to nabywcy uwagę w instrukcji lub w komunikacie w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej.

 

7.18. Gwarancja jakości. W gwarancji jakości sprzedawca zobowiązuje się, że rzecz będzie przez jakiś okres zdatna do użytkowania do zwykłego celu lub że zachowa swoje zwykłe właściwości. Skutek ten posiada również podanie okresu gwarancji lub okresu użytkowania rzeczy na opakowaniu lub w reklamie. Gwarancja może obejmować również poszczególne elementy rzeczy. Gwarancja nie obejmuje:

 

 1. a) towaru sprzedawanego po niższej cenie ze względu na wadę, z powodu której niższa cena została ustalona

 

 1. b) zużycia towaru spowodowanego przez zwykłe użytkowanie,

 

 1. c) towaru używanego ze względu na wadę opowiadającą stopniowi używania lub zużycia, które towar posiadał w momencie przejęcia przez nabywcę,

 

 1. d) jeśli wynika to z charakteru towaru,

 

 1. e) mechanicznych uszkodzeń towaru spowodowanych przez nabywcę lub osobę trzecią,

 

 1. f) wad spowodowanych przez nieprofesjonalny lub niewłaściwy transport, przechowywanie, manipulację, zaniedbanie konserwacji lub ingerencję w towar,

 

 1. g) wad spowodowanych nadmiernym obciążaniem towaru lub korzystaniem z towaru w sposób niezgodny z dokumentacją producenta towaru lub ogólnymi zasadami użytkowania towaru,

 

 1. h) wad spowodowanych przez używanie w warunkach, które nie są odpowiednie ze względu na temperaturę, stężenie kurzu, wilgoć, warunki mechaniczne, chemiczne lub fizykalne podane w dokumentacji producenta towaru lub w warunkach nieodpowiednich do zwykłego użytkowania towaru,

 

 1. i) wad spowodowanych przez siłę wyższą, szczególnie przez wstrząsy elektryczne lub żywioły jak np. woda, ogień, wiatr, ziemia lub inne ekstremalne procesy przyrodnicze lub fizykalne.

 

7.19. Okres gwarancji. Sprzedawca udziela nabywcy konsumentowi okresu gwarancji o długości dwudziestu czterech (24) miesięcy, natomiast nabywcy przedsiębiorcy udziela okresu gwarancji o długości sześciu (6) miesięcy. Okres gwarancji zaczyna się liczyć od dnia przekazania towaru nabywcy, jeśli towar zgodnie z umową został wysłany, zaczyna się liczyć od dnia dotarcia towaru do miejsca przeznaczenia. Na wybrane towary nabywca może uzyskać przedłużony okres gwarancji, musi jednak spełniać warunki do jej zyskania tzn. z reguły złożyć na ręce producenta lub importera wniosek o uzyskanie przedłużonego okresu gwarancji. W przedłużonym okresie gwarancji za wady towaru nie ponosi odpowiedzialności sprzedawca, ale producent lub importer towaru, wobec którego nabywca korzysta z prawa do odpowiedzialności za wady towaru (reklamacja). Sprzedawca zaleca nabywcy, aby do czasu skończenia okresu gwarancji przechowywał dowód zakupu towaru (fakturę). Okresu gwarancji nie można zamieniać z okresem zwykłej żywotności towaru, tzn. z okresem, w czasie którego przy prawidłowym użytkowaniu i pielęgnacji może towar uwzględniając jego jakość, funkcję oraz właściwości użytkowe i przeznaczenie zachować się w dobrym stanie.

 

7.20. Poświadczenie o prawach przysługujących w wyniku wad (karta gwarancyjna). Sprzedawca zazwyczaj do sprzedawanego towaru nie wydaje karty gwarancyjnej, ponieważ w celu wniesienia reklamacji wystarcza dowód zakupu towaru (faktura). Na wniosek nabywcy sprzedawca jest zobowiązany poświadczyć nabywcy w formie pisemnej, w jakim zakresie i przez jak długi czas trwa jego obowiązek w razie nienależytego wykonania (karta gwarancyjna). W poświadczeniu powinien podać nazwę, siedzibę, dane identyfikacyjne, ewentualnie inne dane konieczne do stwierdzenia jego tożsamości. Jeśli jest to konieczne, sprzedawca poda w poświadczeniu (karcie gwarancyjnej) w zrozumiały sposób treść, zakres, warunki oraz czas trwania swojej odpowiedzialności oraz sposób w jaki można dochodzić praw z niego wynikających. W poświadczeniu sprzedawca jednocześnie poda, że nie ma to wpływu na inne prawa nabywcy związane z zakupem rzeczy. Niedopełnienie niniejszych obowiązków nie wpływa na ważność poświadczenia.

 

7.21. Wniesienie reklamacji. Prawa nabywcy wynikające z nienależytego wykonania (dalej „reklamacja”) wnosi nabywca u sprzedawcy na adresie jego siedziby lub miejsca pracy przeznaczonego do przyjmowania reklamacji. W celu szybkiego załatwienia reklamacji sprzedawca zaleca nabywcy, aby skorzystał z formularza reklamacyjnego dostępnego w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej sprzedawcy. Jeśli w poświadczeniu o prawach przysługujących w wyniku wad (karta gwarancyjna) jest podana osoba trzecia wyznaczona do naprawy towaru, która znajduje się w miejscu sprzedawcy lub w miejscu dla nabywcy bliższym, nabywca wnosi reklamację u tej osoby wyznaczonej do naprawy towaru. Przy wniesieniu reklamacji nabywca jest zobowiązany do dostarczenia sprzedawcy reklamowanego towaru wraz z akcesoriami, które są niezbędne w celu oceny wad towaru. Przy wnoszeniu reklamacji nabywca jest zobowiązany udowodnić sprzedawcy, że jest uprawniony do wnoszenia reklamacji, przynajmniej przez okazanie kopii dowodu zakupu (faktury), kopii poświadczenia o prawach przysługujących w wyniku wady (karty gwarancyjnej) lub w inny wiarygodny sposób. Nabywca nie jest zobowiązany przy wnoszeniu reklamacji dostarczyć sprzedawcy oryginał dowodu zakupu (faktura), oryginał poświadczenia o prawach przysługujących w wyniku wady (karta gwarancyjna), pierwotne opakowanie i instrukcję obsługi. Sprzedawca zaleca nabywcy, aby towar został doręczony do reklamacji w miarę możliwości w pierwotnym opakowaniu, który zapewnia bezpieczeństwo towaru w czasie transportu. Sprzedawca zaleca nabywcy ubezpieczyć transport towaru. Sprzedawca zaleca nabywcy, aby wzniósł reklamację bez zbędnej zwłoki natychmiast po stwierdzeniu wady towaru, a celu prawidłowej oceny reklamacji i jej szybkiego załatwienia. Sprzedawca jest zobowiązany wydać nabywcy poświadczenie o tym, kiedy reklamacja została wniesiona, jak również o wykonaniu naprawy i czasie jej trwania.

 

7.22. Terminy rozpatrywania reklamacji. Po wzniesieniu reklamacji sprzedawca jest zobowiązany do podjęcia decyzji o zasadności reklamacji w trybie natychmiastowych, w bardziej skomplikowanych wypadkach w ciągu trzech (3) dni roboczych. Do tego terminu nie wlicza się okresu potrzebnego do specjalistycznej oceny wady towaru. W miejscu pracy sprzedawcy w czasie godzin otwarcia musi obecny pracownik odpowiedzialny za załatwianie reklamacji. Reklamacja wraz z usunięciem wad musi zostać przez sprzedawcę załatwiona w poniższych terminach:

 

 1. a) w wypadku nabywcy konsumenta bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od dnia wniesienia,

 

 1. b) w wypadku nabywcy przedsiębiorcy najpóźniej w ciągu sześćdziesięciu (60) dni kalendarzowych od dnia wniesienia,

 

 1. c) ewentualnie w dłuższym terminie, uzgodnionym przez obydwie strony umowy.

 

Po bezskutecznym upłynięciu terminu na załatwienie reklamacji ma nabywca konsument takie same prawa, jak gdyby chodziło o wadę nieusuwalną.

 

 1. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

8.1. Zastrzeżenie własności. Nabywca nabywa prawa własności do towaru w wyniku zapłacenia całej ceny zakupu.

 

8.2. Karta podarunkowa. Nabywca ma możliwość zakupienia karty podarunkowej za cenę zakupu odpowiadającą wartości karty podarunkowej, ewentualnie sprzedawca może zaoferować nabywcy kartę podarunkową gratis, szczególnie jako wyraz podziękowania za prawidłowo spełnioną umowę kupna. Kartę podarunkową można wykorzystać do zakupu towarów w aplikacji mobilnej, jeśli sprzedawca umożliwia taką opcję u konkretnego towaru, jednak tylko do momentu zawarcia umowy kupna. Po zawarciu umowy kupna nie można już wykorzystać karty podarunkowej do zakupu towaru (np. podczas przejęcia towaru). Karta podarunkowa zawiera kod składający się z cyfr i liter, po jego wprowadzeniu do zamówienia cena zakupu zostanie obniżona o wartość karty podarunkowej. Karta podarunkowa nie jest wystawiana na imię i jest przenośna. Wartość karty podarunkowej oraz okres jej ważności są podane na karcie. Karty podarunkowej ani jej wartości nie można wymienić na pieniądze. Kartę podarunkową można wykorzystać tylko jeden raz w ramach jednej umowy kupna, tzn. podczas wypełniania zamówienia można użyć tylko jednej karty podarunkowej. Kart podarunkowych nie można łączyć między sobą. Jeśli cena zakupu jest niższa niż wartość karty podarunkowej, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrócenia lub wypłacenia nabywcy różnicy w cenie. Jeśli cena zakupu jest wyższa niż wartość karty podarunkowej nabywca jest zobowiązany do zapłacenia różnicy w cenie. Karta podarunkowa nie jest papierem wartościowym, z tego powodu jej uszkodzenie lub zgubienie nie jest powodem do jej anulowania, tzn. jeśli nabywca udowodni zdobycie lub zakupienie karty podarunkowej, sprzedawca może mu wydać nową kartę podarunkową w tej samej wartości. Jeśli nabywca zakupił kartę podarunkową, zastosowane zostaną adekwatnie przepisy niniejszych warunków handlowych dotyczących umowy kupna. Jeśli sprzedawca zaoferował nabywcy kartę podarunkową gratis a następnie nabywca konsument odstąpił od umowy kupna zgodnie z art. 5.2., sprzedawca nie jest zobowiązany wynagrodzić nabywcy konsumentowi użytą kartę podarunkową lub wystawić mu nową. Inne warunki dotyczące wykorzystania kart podarunkowych mogą zostać określone w aplikacji mobilnej.

 

8.3. Prawa autorskie. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie oraz inne części tworzące aplikację mobilną (wraz z fotografiami oferowanego towaru) są chronione prawami autorskimi. Nabywca zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał żadnej czynności, która mogłaby jemu lub osobom trzecim pozwolić na nieuprawnione ingerencje lub nieuprawnione korzystanie z oprogramowania lub innych elementów tworzących część aplikacji mobilnej.

 

8.4. Korzystanie z aplikacji mobilnej. Nabywca nie jest uprawniony podczas korzystania z aplikacji mobilnej do stosowania mechanizmów, oprogramowania lub innych procedur, które mogłyby mieć negatywny wpływ na działanie aplikacji mobilnej. Z aplikacji mobilnej można korzystać wyłącznie w zakresie, który nie ma niekorzystnego wpływu na prawa pozostałych klientów oraz pozostaje w zgodzie z jej przeznaczeniem.

 

8.5. Informacje podane w aplikacji mobilnej. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że informacje podane w aplikacji mobilnej sprzedawca może przejmować od osób trzecich, z tego powodu mogą zawierać rzeczowe i techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne. Informacje podane w aplikacji mobilnej mogą się odnosić wyłącznie do poszczególnych rodzajów towaru, przy czym między tymi informacjami lub wyświetleniem towaru a rzeczywistym stanem mogą występować różnice dotyczące nieistotnych szczegółów, akcesoriów lub wyglądu towaru.

 

8.6. Specjalne gwarancje i poręczenia. Sprzedawca nie udziela żadnych gwarancji ani poręczeń, oprócz gwarancji wynikających z przepisów prawnych oraz gwarancji, których poza przepisami prawnymi udzielają osoby trzecie. Sprzedawcy wobec nabywcy nie zobowiązują żadne kodeksy postępowania.

 

8.7. Odpowiedzialność sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zysk utracony ani pośrednie, bezpośrednie, wyjątkowe lub inne szkody spowodowane przez uczycie informacji podanych w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich do aplikacji mobilnej lub strony internetowej lub w wyniku użycia aplikacji mobilnej lub strony internetowej niezgodnie z przeznaczeniem.

 

8.8. Ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za szkody powstałe nabywcy przedsiębiorcy. Wy wypadku naruszenia podstawowych obowiązków umowy sprzedawca jest odpowiedzialny wobec nabywcy przedsiębiorcy wyłącznie za szkody powstałe w wyniku umyślnej działalności lub rażącego niedbalstwa spowodowanego przez sprzedawcę, jego organy statutowe lub pracowników. W wypadku naruszenia nieistotnych obowiązków umowy sprzedawca odpowiada wobec nabywcy wyłącznie za szkody powstałe z winy sprzedawcy, jego organów statutowych lub pracowników, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za zysk utracony. W obu wypadkach sprzedawca odpowiada za szkody do wysokości typowej szkody, którą można było przewidzieć podczas zawierania umowy kupna, maksymalnie jednak do wysokości ceny zakupu.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WYSYŁANIE KOMUNIKATÓW HANDLOWYCH

9.1. Ustawa o ochronie danych osobowych. Ochrona danych osobowych nabywcy, który jest osobą fizyczną jest zabezpieczona przez ustawę nr 101/2000 Dz.U.., o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

 

9.2. Dane osobowe. Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie poniższych danych osobowych: imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, siedziba lub miejsce prowadzenia działalności, numer regon, numer identyfikacji podatkowej, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu (dalej wszystko razem „dane osobowe”).

 

9.3. Zgoda nabywcy. Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedawcę, w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy kupna oraz w celu przesyłania informacji oraz komunikatów handlowych do nabywcy.

 

9.4. Poprawność, prawdziwość oraz aktualizacja danych osobowych. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podawania prawidłowych i prawdziwych danych osobowych i bez zbędnej zwłoki powinien informować sprzedawcę o zmianie swoich danych osobowych.

 

9.5. Osoba przetwarzająca dane osobowe. Przetwarzanie danych osobowych nabywcy może sprzedawca zlecić osobie trzeciej. Oprócz osób zajmujących się transportem towaru dane osobowe nie zostaną przez sprzedawcę przekazane osobom trzecim bez uprzedniej zgody nabywcy.

 

9.6. Czas i sposób przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w postaci elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie papierowej w sposób niezautomatyzowany.

 

9.7. Odwołanie zgody nabywcy. Nabywca poświadcza, że podane dane osobowe są dokładne i został pouczony o tym, że jest to dobrowolne podanie danych osobowych. Nabywca oświadcza, że został pouczony o tym, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedawcę może odwołać przez pisemne zawiadomienie doręczone pod adres sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

9.8. Błędne przetwarzanie danych osobowych. W wypadku, że nabywca podejrzewa, że sprzedawca lub osoba przetwarzająca dane osobowe (art. 9.5.) przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z ochroną prywatnego i osobistego życia lub niezgodnie z prawem, szczególnie jeśli dane osobowe są niedokładne ze względu na cel ich przetwarzania, może:

 

 1. a) zwrócić się do sprzedawcy lub osoby przetwarzającej dane osobowe o złożenie wyjaśnień,

 

 1. b) zwrócić się, aby sprzedawca lub osoba przetwarzająca dane osobowe usunął zaistniały stan. Szczególnie w postaci zablokowania, wykonania naprawy, uzupełniania lub likwidacji danych osobowych. Jeśli wniosek nabywcy według poprzedniego zdania jest oceniony jako uzasadniony, sprzedawca lub osoba przetwarzająca dane osobowe usunie bezzwłocznie nieprawidłowy stan. Jeśli sprzedawca lub osoba przetwarzająca dane osobowe nie odpowie pozytywnie na wniosek nabywcy, ma on prawo zwrócić się bezpośrednio do Urzędu ds. ochrony danych osobowych. Niniejszy przepis nie ma wpływu na prawo nabywcy zwrócić się ze swoim wnioskiem do Urzędu ds. ochrony danych osobowych bezpośrednio.

 

9.9. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Jeśli nabywca zwróci się z prośba o informacje dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, nabywca jest zobowiązany do przekazania mu tej informacji. Sprzedawca ma prawo za udzielenie informacji zgodnie poprzednim zdaniem żądać adekwatnej zapłaty nieprzewyższającej kosztów niezbędnych do podania takiej informacji.

 

9.10. Zgoda nabywca na przesyłanie komunikatów handlowych. Nabywca wyraża zgodę na przesyłanie informacji odnoszących się do towarów, usług lub zakładu sprzedawcy pod adres poczty elektronicznej nabywcy, następnie wyraża zgodę na przesyłanie komunikatów handlowych przez sprzedawcę pod adres elektroniczny nabywcy. Nabywca oświadcza, że został pouczony o tym, że wyrażenie zgody na przesyłanie komunikatów handlowych może u sprzedawcy odwołać za pośrednictwem pisemnego zawiadomienia doręczonego pod adres sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 1. DORĘCZANIE

10.1. Forma i sposób doręczania, Jeśli nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja dotycząca umowy kupna powinna być doręczana drugiej stronie umowy w formie pisemnej – za pośrednictwem poczty elektronicznej, osobiście lub w formie listu poleconego za pośrednictwem poczty (według wyboru nadawcy). Sprzedawca doręcza nabywcy pod adres poczty elektronicznej, który mu podał.

 

10.2. Moment doręczania. Wiadomość została doręczona:

 

 1. a) w wypadku doręczania za pośrednictwem poczty elektronicznej w chwili jej przyjęcia na serwer doręczonej poczty, jeśli nie wróci z powrotem do nadawcy jako niedoręczona lub jeśli nadawca w inny sposób nie dowie się o tym, że wiadomość nie została doręczona, przy czym integralność wiadomości przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej może być zabezpieczona za pomocą certyfikatu,

 

 1. b) w wypadku doręczania osobiście lub za pośrednictwem poczty w momencie przejęcia przesyłki przez adresata, ewentualnie trzeciego dnia roboczego po nadaniu przesyłki, jeśli została wysłana pod adres w innym kraju to piętnastego dnia po nadaniu przesyłki.

 

 1. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

11.1. Rozwiązywanie sporów między sprzedawca i nabywcą konsumentem. Wzajemne spory między sprzedawcą i nabywcą konsumentem są rozwiązywane przed sądami powszechnymi.

 

11.2. Pozasądowe rozwiązywanie skarg nabywcy konsumenta. W pozasądowym rozwiązywaniu skarg pośredniczy dTest, o.p.s. (http://www.dtest.cz). Procedura ta nie jest mediacją zgodnie z ustawą nr 202/2012 Dz.U. o mediacji w obowiązującym brzmieniu, ani arbitrażem, zgodnie z ustawą nr 216/1994 Dz.U. o arbitrażu i wykonywaniu orzeczeń arbitrażowych w obowiązującym brzmieniu, nie ma to wpływu na dochodzenie roszczeń przed odpowiednim sądem.

 

11.3. Rozwiązywanie sporów między sprzedawca a nabywcą przedsiębiorcą (klauzula prorogacyjna). Wzajemne spory między sprzedawcą i nabywcą przedsiębiorcą należy rozwiązywać przed sądami powszechnymi Republiki Czeskiej, ich właściwość miejscowa jest określona zgodnie z siedzibą sprzedawcy.

 

11.4. Organ nadzoru państwowego. Nadzór nad dotrzymywaniem obowiązków zgodnie z ustawą nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumenta w obowiązującym brzmieniu wykonuje Czeska Inspekcja Handlowa.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Zgoda nabywcy z warunkami handlowymi. W wyniku zawarcia umowy kupna nabywca potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi oraz z warunkami dostawy sprzedawcy i wyraża na nie zgodę bez zastrzeżeń. Zawarcie umowy bez wyrażenia zgody na warunki handlowe oraz warunki dostawy nie jest możliwe.

 

12.2. Kary umowne. Przepisy o karze umownej nie mają wpływu na roszczenia o odszkodowanie w wyniku naruszenia obowiązków, których dotyczy kara umowna, również w wypadku, jeśli szkoda przewyższa karę umowną. Kary umownej nie wlicza się do odszkodowania. Przez zapłacenie kary umownej nie zanika obowiązek, którego naruszenie jest sankcjonowane karą umowną.

 

12.3. Zezwolenie na prowadzenie działalności. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedawania towaru na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności, działalność sprzedawcy nie podlega innym zezwoleniom. Kontrolę działalności przeprowadza w ramach swojego zakresu właściwy urząd działalności gospodarczej.

 

12.4. Klauzula salwatoryjna. Jeśli jeden z przepisów warunków handlowych zawartej umowy lub innego uzgodnienia między sprzedawcą i nabywcą jest lub stanie się nieważnym lub niemożliwym do wyegzekwowania, nie będzie to miało wpływu na obowiązywanie i egzekwowanie pozostałych przepisów warunków handlowych zawartej umowy lub innych uzgodnień. Strony umowy w takim wypadku są zobowiązane do zastąpienia nieważnych lub niemożliwych do wyegzekwowania przepisów przepisami ważnymi i możliwymi do wyegzekwowania, które będą posiadały w najwyższym możliwym stopniu takie samo dopuszczalne przez przepisy prawne znaczenie i skutek, jaki miał przepis, który został zastąpiony.

 

12.5. Cesja należności i zobowiązań. Nabywca wyraża zgodę na to, że sprzedawca może scedować jakiejkolwiek swoje należności od nabywcy na osobę trzecią. Nabywca przedsiębiorca jest upoważniony do scedowania jakiejkolwiek należności od sprzedawcy na osobę trzecią wyłącznie za uprzednią pisemną zgoda sprzedawcy.

 

12.6. Archiwizacja umowy kupna. Umowa kupna wraz z warunkami handlowymi podlega archiwizacji przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest udostępniana osobom trzecim.

 

12.7. Kontakt. Dane do kontaktu sprzedawcy – adres do korespondencji: třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín, Republika Czeska, adres poczty elektronicznej: support@zetset.cz, telefon: +420 577 009 711.

 

12.8. Skuteczność warunków handlowych. Niniejsze warunku handlowe są obowiązujące i skuteczne od dnia 01.12.2015.