Általános Üzleti Feltételek

november 30, 2015
 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Az Általános Üzleti Feltételek alkalmazása. A Z Studio, spol. s r.o. társaság jelen Általános Üzleti Feltételei (a továbbiakban „általános üzleti feltételek”), székhelye: třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín, Cseh Köztársaság, KSH-szám: 63490765, bejegyezve a Brnoi Kerületi Bíróságon, mint cégbíróságon C 21789 lajstromszámon (a továbbiakban „eladó”) szabályozzák a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelességeit a http://www.zetset.cz internetes oldalon (a továbbiakban „weboldal”) található mobiltelefon alkalmazás (a továbbiakban „mobil alkalmazás”) és honlap használata során, továbbá az adásvételi szerződéssel, esetleg a mobil alkalmazás révén megkötésre kerülő más szerződésekkel kapcsolatosan, vagy azok alapján létrejött jogokat és kötelességeket (a továbbiakban „adásvételi szerződés”), miközben különbözőképpen kerülnek meghatározásra a jogok és kötelességek:

 

 1. a) az eladó és minden olyan személy között, aki a vállalkozói tevékenységének, vagy önálló keretek között űzött foglalkozásának keretén felül szerződést köt az eladóval, vagy más módon tárgyalásba bocsátkozik vele (a továbbiakban „végfelhasználó”), miközben a fogyasztó fogalmát a hatályos szerkesztésű 89/2012 Tt. sz. Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban „Polgári Törvénykönyv”) 419.§-ának rendelkezése szabályozza – az eladó és a végfelhasználó közötti jogokat és kötelességeket a jelen általános üzleti feltételek, valamint különösen a Polgári Törvénykönyv és a fogyasztók védelméről szóló, hatályos szerkesztésű 634/1992 Tt. sz. törvény szabályozzák.

 

 1. b) az eladó és más természetes vagy jogi személy között, aki vállalkozói kereső tevékenységét önállóan és saját számlájára folyamatos jelleggel és haszonszerzés céljával végzi és az eladó, illetve az állam, állami vagy önkormányzati szerv között (a továbbiakban „viszonteladó”), miközben a vállalkozó fogalmát a hatályos szerkesztésű 89/2012 Tt. sz. Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban „Polgári Törvénykönyv”) 420.§-ának rendelkezése szabályozza – – az eladó és a viszonteladó közötti jogokat és kötelességeket a jelen általános üzleti feltételek, valamint különösen a Polgári Törvénykönyv szabályozzák.

 

1.1 A vásárló Ha a jelen szerződéses feltételek a végfelhasználók és a viszonteladók egyes jogait és kötelességeit közösen szabályozzák, azok együttesen vásárlóként vagy szerződő felekként kerülnek feltüntetésre.

 

1.2 Jogrend. A szerződő felek közötti jogokat és kötelességeket a Cseh Köztársaság jogrendje szabályozza, éspedig nemzetközi jogi elem előfordulása esetén is. Mindez nem érinti a végfelhasználó jogszabályokból, különösen a feltétlenül alkalmazandó előírásokból következő jogait.

 

1.3 Az adásvételi szerződés tartalmazta eltérő rendelkezések. Az általános üzleti feltételektől eltérő jogok és kötelességek meghatározására az adásvételi szerződésben nyílik mód. Az adásvételi szerződés tartalmazta eltérő rendelkezések előnyt élveznek az általános üzleti feltételek rendelkezéseivel szemben.

 

1.4. A adásvételi szerződés nyelve Az általános üzleti feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés megkötésére a vásárló  választása szerint cseh és angol nyelven nyílik mód.

 

1.5. Korábbi általános üzleti feltételek Az általános üzleti feltételek szövegét az eladó módosíthatja és kiegészítheti. Mindez nincs kihatással a szerződő felek korábbi általános üzleti feltételek hatályban léte alatt létrejött jogaira és kötelességeire.

 

 1. FELHASZNÁLÓI FIÓK

2.1 Felhasználói fiók létrehozása. A vásárló egyetért azzal, hogy a megrendelés továbbításával (3.2. cikk) az eladó felhasználói fiókot hoz létre a vásárló részére, amelyben rögzítésre kerülnek a vásárló által átadott információk (a továbbiakban a “felhasználói fiók”).

 

2.2 A vásárló adatai Az áru megrendelésekor a vásárló köteles helyes és igaz adatokat feltüntetni. A vásárló által feltüntetett összes adatot az eladó helyesnek és igaznak tekint.

 

2.3 Biztonság. Ha a felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználói név és jelszó védi, a vásárló a felhasználói fiókhoz való hozzáféréshez elengedhetetlenül szükséges információkkal kapcsolatosan titoktartásra köteles, továbbá tudomásul veszi, hogy az eladó nem felel a vásárló ez irányú kötelességszegéséért.

 

2.4 A felhasználói fiók megszüntetése. Az eladó indokolás és ellenszolgáltatás nélkül bármikor megszüntetheti a felhasználói fiókot, különösen ha a vásárló öt (5) évnél hosszabb ideig nem adott le árumegrendelést, vagy a vásárló megszegi az adásvételi szerződésből (beleértve az általános üzleti feltételeket is) következő kötelességeit.

 

2.5 A mobil alkalmazás elérhetősége. A vásárló tudomásul veszi, hogy a mobil alkalmazás nem feltétlenül áll folyamatosan rendelkezésre, éspedig különösen az eladó vagy harmadik személyek hardver és a szoftver karbantartása esetén.

 

 1. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1. Árukínálat A mobil alkalmazás az eladó által eladásra kínált árut tartalmazza, azaz különösen az áru nevét és legfontosabb jellemzőit, árát és csomagolási, illetve szállítási költségeit. A feltüntetett árak már tartalmazzák az adókat és az összes kapcsolódó díjat és illetéket. Az árukínálat és az árak a mobil alkalmazás általi megjelenítés időtartama alatt érvényesek. Mindez nem korlátozza az eladót abban, hogy egyedi feltételek mellett kössön adásvételi szerződést. Az áru mobil alkalmazásban való feltüntetésével az eladó jelzi a vásárlóval adásvételi szerződés megkötésére irányuló szándékát. A mobil alkalmazásban az áru csomagolásával és leszállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk a szerződő felek eltérő megállapodásának hiányában kizárólag abban az esetben érvényesek, ha az áru a Cseh Köztársaságban kerül leszállításra.

 

3.2. Megrendelés Az áru megrendelése érdekében a vásárló kitölti a mobil alkalmazásban található megrendelő űrlapot. A megrendelés különösen a következőket tartalmazza:

 

 1. a) az adásvételi szerződés típusának vásárló általi kiválasztását (3.3 cikk), amennyiben ezt a mobil alkalmazás lehetővé teszi,

 

 1. b) információkat a vásárlóról,

 

 1. c) információk a vásárló által megrendelt és az igényeinek megfelelően pontosított áruról,

 

 1. d) információk az áru kifizetésének módjáról,

 

 1. e) információk az áru kikézbesítésének kívánt módjáról és

 

 1. f) információk az áru leszállításával kapcsolatos költségekről (a továbbiakban együttesen mint “megrendelés”).

 

3.3. Az adásvételi szerződés típusának vásárló általi kiválasztása. Ha mobil alkalmazás nem engedi meg, hogy a vevő la megrendelésében bejelölje, hogy végfelhasználóként vagy viszonteladóként köti meg a szerződést, a szóban forgó információt megrendelése elküldését követően a következő munkanap végéig adhatja meg, éspedig a vásárló kapcsolattartási adatai révén (12.7. cikk). E határidő leteltét követően az adásvételi szerződés típusa a szerződő felek eltérő megállapodásának hiányában már nem módosítható. A viszonteladó a kiválasztott szerződéstípus, és különösen a KSH-azonosítószám feltüntetésével kijelenti és megerősíti, hogy megfelel a viszonteladó 1. cikkben meghatározott definíciójának.

 

3.4. A megrendelés visszaigazolása. Megrendelése eladónak történő továbbítása előtt a vásárló leellenőrizheti, módosíthatja és kijavíthatja a megrendelésében feltüntetett adatokat. A megrendelésben szereplő adatokat az eladó helyesnek és igaznak tekinti. Az eladó a megrendelés kézhez vételét követően haladéktalanul visszaigazolja elektronikus postai úton megrendelése átvételét, éspedig a vevő által az eladó rendelkezésére bocsátott elektronikus postai címen (a továbbiakban „a vásárló e-mail címe”).

 

3.5. A megrendelés utólagos visszaigazolása. Az eladó a megrendelés jellegétől függően (árumennyiség, eladási ár, feltételezett szállítási költségek stb.) felkérheti a vásárlót, hogy utólagosan is erősítse meg megrendelését (például írásban vagy telefonon).

 

3.6. Az adásvételi szerződés megkötése Az adásvételi szerződés a vásárló megrendelésének eladó általi kézhez vételével kerül megkötésre.

 

3.7 Áruszállítási határidő: A vásárló tudomásul veszi, hogy a mobil alkalmazásban, majd a megrendelésben az egyes áruk mellett feltüntetett szállítási határidő az eladó műszaki lehetőségeinek függvényében kizárólag tájékoztató jellegű. Az adásvételi szerződés ezért nem tartalmazza a szerződő felek konkrét áruszállítási határidőre vonatkozó megállapodását.

 

3.8 Nyilvánvalóan alacsony beszerzési ár. A vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a mobil alkalmazásban, majd a megrendelésben szereplő ár szembetűnően alacsonyabb, mint az időben és térben azonos vagy hasonló áru termékek ára (különösen eladó oldali elírás vagy hibás számítás stb. miatt), az adásvételi szerződés – dacára annak a ténynek, hogy az eladó visszaigazolta a vásárlónak a megrendelés átvételét – egyáltalán nem kerül megkötésre, mivel az eladó nem kívánja az adásvételi szerződést ilyen árral, vagy az ár meghatározása nélkül megkötni. Az eladó köteles e tényről tájékoztatni a vásárlót. Az eladó nem felel a vásárló felé annak ebből eredő káráért.

 

3.9 A vásárló adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos költségei. A vásárló egyetért azzal, hogy az adásvételi szerződés távközlési eszközök alkalmazásával kerül megkötésre. A vásárló adásvételi szerződés megkötéséhez igénybe vett távközlési eszközök használatával kapcsolatosan felmerülő költségeit (különösen Internet-kapcsolat, telefonhívások stb.) a Vásárlót terhelik.

 

3.10 A adásvételi szerződés módosítása. Az adásvételi szerződés megkötését követően a vásárló felkérheti az eladót (ajánlott mód: elektronikus postai úton) az adásvételi szerződés módosítására. Az adásvételi szerződés az adásvételi szerződés módosításának elfogadására vonatkozó eladói visszaigazolás vásárlói elektronikus postaládába történő kikézbesítésének pillanatával tekintendő módosítottnak. Az eladó nem köteles elfogadni az adásvételi szerződés módosítását, különösen abban az esetben, ha az árut már módosította a vásárló igényeinek megfelelően, vagy már átadta azt a szállítást végző személynek.

 

3.11. Ajándékozási szerződés megkötése. Ha az eladó az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a vásárlót megajándékozza, ezáltal a szerződő felek között ajándékozási szerződés megkötésére kerül sor, amelynek érvényessége és hatálya közvetlenül az adásvételi szerződés függvénye. Az ajándékozási szerződés tartalmaz egy felbontásra vonatkozó feltételt, amelynek értelmében az adásvételi szerződés megszűnésével (5.10. cikk) egyidejűleg megszűnik, különösen abban az esetben, ha a végfogyasztó él az adásvételi szerződéstől való elállására vonatkozó jogával (5.2. cikk). Az ajándékozási szerződés megszűnését követően az eladó jogosult a vásárlótól kérni, hogy az 5.3 cikkben meghatározott határidőn belül a visszaadott áruval együtt szolgáltassa vissza a kapott ajándékot is, és amennyiben erre nem nyílik lehetősége, fizesse ki az ajándék értékét, amely megfelel a mobil alkalmazásban feltüntetett azonos áru, illetve amennyiben az eladó árukínálata nem tartalmazza az adott árucikket, akkor az időben és térben azonos vagy hasonló áru standard árának.

 

3.12 A vásárló nyilatkozata. Az adásvételi szerződés megkötésével a vásárló kijelenti, hogy az adásvételi szerződés megkötése és teljesítése során, valamint azzal összefüggésben nem sérti harmadik személyek jogait sem a jogszabályokat, különösen pedig a magatartásával nem szegi meg a szerzői és ahhoz kapcsolódó jogokat, nem avatkozik be a személyiségi jogokba és nem követ el bűncselekményt, éspedig különösen azokban az esetekben, amikor az áru a vásárló kívánságának megfelelően vagy a személyére szabva módosításra kerül. A vásárló tudomásul veszi, hogy az eladó nem véleményezi a vásárló magatartását és nem felel érte, különösen pedig nem ellenőrzi a vásárló kívánságának megfelelően vagy a személyére szabva módosításra került árut.

 

 1. ÁRAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. Vételár. A szerződő felek eltérő megállapodásának hiányában a vásárló a vételárral együtt köteles az eladónak kifizetni a szerződés szerinti csomagolási és szállítási díjat is. Eltérő megállapodás hiányában az általános üzleti feltételek szerint az ár már tartalmazza a csomagolási és a szállítási díjat is.

 

4.2. Fizetési módok. Az áru vételárának és az áru adásvételi szerződés szerinti leszállításával kapcsolatos esetleges költségeknek a rendezéséhez a vásárló a következő fizetési módok közül választhat:

 

 1. a) készpénzben az eladó árukiadást végző üzemegységében, amennyiben az eladó felkínálja ezt a lehetőséget

 

 1. b) készpénzben utánvéttel a vásárló által a megrendelésében meghatározott helyen, amennyiben az eladó felkínálja ezt a lehetőséget,

 

 1. c) készpénz nélküli átutalással az eladó Československá obchodní banka, a.s. pénzintézetnél vezetett 379792523/0300 számú bankszámlájára (a továbbiakban: “eladói számla”), amennyiben az eladó felkínálja ezt a lehetőséget, miközben a vásárló köteles feltüntetni az eladó által hozzárendelt számlaazonosítót,

 

 1. d) nem készpénzes fizetési rendszer (fizetési kapu), amennyiben az eladó felkínálja ezt a lehetőséget,

 

 1. e) bankkártyával, amennyiben az eladó felkínálja ezt a lehetőséget.

 

4.3. A vételár fizetési határideje Készpénzben vagy utánvéttel történő fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az eladó által a választott fizetési módozat függvényében meghatározott határidőn belül fizetendő. Készpénz nélküli fizetés esetén a vásárló általi fizetés akkor tekintendő teljesítettnek, amikor a teljes vételár jóváírásra kerül az eladó számláján.

 

4.4. Árufeladás az áru vételárának kifizetését követően. Az eladó jogosult – különösen abban az esetben, ha a vevő nem igazolja vissza megfelelően vissza a megrendelést (3.5. cikk) a teljes vételár kifizetését kérni még az áru vevőnek történő továbbítása előtt.

 

4.5. Számla. Az adásvételi szerződés alapján végzett fizetésekkel kapcsolatosan az eladó az áru megvásárlását igazoló adóbizonylatot-számlát állít ki a vevő részére. Az eladó általános forgalmi adó fizetésére köteles adóalany.

 

4.6. Kedvezmények. Az Eladó által esetlegesen az áru árából nyújtott kedvezmények nem vonhatók össze és kölcsönösen nem kombinálhatók.

 

4.7. Szerződéses kötbér. Ha a vevő nem fizette ki az eladónak szerződésszerűen és időben, köteles az eladónak minden egyes késedelmes nap után az áru  vételára 0,1 %-ának, legfeljebb azonban az áru vételárának megfelelő szerződéses kötbért fizetni.

 

 1. ELÁLLÁS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL

5.1. A végfelhasználó általi elállásra lehetőséget nem kínáló adásvételi szerződések. A végfelhasználó tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837 §-ának rendelkezései értelmében nem nyílik mód az árura vagy szolgáltatásokra vonatkozó adásvételi szerződéstől való elállásra olyan termékek esetében, amelyek ára az eladó akaratától független pénzpiaci mozgások függvénye, továbbá a végfelhasználó kívánsága szerint átalakított, vagy részére testre szabott termékek (különösen fotókönyvek, naptárak, képeslapok stb.) esetében, digitális tartalom nyújtására vonatkozó adásvételi szerződésektől, amennyiben az nem fizikai értelemben megfogható adathordozón, és a végfelhasználó előzetes kifejezett jóváhagyásával került leszállításra a szerződéstől való elállásra rendelkezésre álló határidő letelte előtt, és az eladó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a vásárlót arról, hogy ilyen esetben nincs joga elállni a szerződéstől.

 

5.2. A végfelhasználó 14 napon belül elállása az adásvételi szerződéstől. Amennyiben nem az 5.1. cikkben feltüntetett, vagy más olyan esetről van szó, amikor a Polgári Törvénykönyv értelmében nem nyílik lehetőség a szerződéstől való elállásra, és az adásvételi szerződés távközlési eszközök segítségével (távúton) került megkötésre, a végfelhasználó a Polgári Törvénykönyv 1829. §-ának rendelkezéseivel összhangban az áru, illetve több fajtából vagy részből álló áru esetén az utolsó rész kézhezvételét követő tizennégy (14) napon belül indok feltüntetése és anélkül elállhat a szerződéstől, hogy ez bármilyen büntetést vonna maga után. A határidő számítása az áru végfelhasználó általi átvételének napját követő nappal kezdődik. Amennyiben a határidő utolsó napja szombatra, vasárnapra vagy ünnepnapra esik, a határidő utolsó napjának a legközelebbi munkanap tekintendő. Az adásvételi szerződéstől való elállást legkésőbb tizennégy (14) napon belül továbbítani kell az eladónak, éspedig a weboldalon rendelkezésre álló szerződéstől való elállás űrlap kitöltésével és elküldésével, vagy írásban az eladó székhelyére vagy elektronikus postacímére küldve (12.7. cikk). Az adásvételi szerződéstől való elállás előtt a végfelhasználó jogosult kicsomagolni az árut annak eredeti csomagolásából, és ésszerű módon leellenőrizni, hogy megfelel-e neki az áru. A végfelhasználó jogosult még az áru eladó általi elküldése, vagy az áru átvétele előtt elállni az adásvételi szerződéstől. Az áru végfelhasználó általi átvételének módja nincs kihatással az adásvételi szerződéstől való elállás lehetőségére, azaz a végfelhasználó jogosult abban az esetben is elállni a szerződéstől, ha azt személyesen vette át az eladótól. Az áru megsérülése nem befolyásolja a szerződéstől való elállás lehetőségét. A vásárló tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződéstől való elállással minden további nélkül megszűnik a szerződő felek között esetlegesen megkötésre került ajándékozási szerződés (3.11., 5.10. cikk).

 

5.3 Az áru vásárló általi visszaszolgáltatása a szerződéstől való elállást követően. A szerződéstől való bármilyen elállás esetén a vásárló köteles az eladó részére mindennemű indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb azonban az adásvételi szerződés megszűnését követő tizennégy (14) napon belül (5.10. cikk) visszaszolgáltatni az árut, hacsak nem állapodott meg az eladóval másban. Amennyiben a vásárló legkevesebb harminc (30) nap késedelembe esik az áru visszaszolgáltatása tekintetében, köteles az eladónak minden egyes késedelmes nap után az áru  vételára 0,1 %-ának, legfeljebb azonban az áru vételárának megfelelő szerződéses kötbért fizetni. Az árut nem kötelező annak eredeti csomagolásban visszaszolgáltatni, ugyanakkor azonban a vásárló úgy köteles becsomagolni, hogy a szállítás közben ne sérülhessen meg – az eladó ezért a vásárló részére azt tanácsolja, hogy az árut annak szállítás közbeni biztonságát garantáló eredeti csomagolásban juttassa vissza. Az eladó javasolja a vásárlónak a visszaszállítandó áru biztosítását, mivel a szállítás során az áruért a vásárló felel. Abban az esetben, ha a szállítást az eladó biztosítja, kérheti a vásárlótól a szállításra célszerűen fordított költségek megtérítését az eladótól.

 

5.4. Az eladó által visszaküldött áruk véleményezése. Az áru 5.3. cikk szerinti vásárló általi visszajuttatását követő harminc (30) napon belül az eladó megvizsgálhatja a hozzá visszajuttatott árut különösen annak megállapítása céljából, hogy a visszáru nem sérült, indokolatlanul elhasználódott vagy részben felhasznált-e.

 

5.5. A vételár visszafizetése a vásárlónak a szerződéstől való elállást követően. Az adásvételi szerződéstől való bármilyen elállás esetén az eladó köteles a vásárló részére visszafizetni a vételárat, és a végfelhasználó részére esetlegesen az áru szállítási költségeit, mégpedig legkésőbb a szerződés megszűnését (5.10. cikk) követő tizennégy (14) napon belül, miközben a teljes vételár visszafizetésének előfeltétele, hogy a vásárló az árut annak minden alkatrészével és tartozékával együtt szolgáltassa vissza. Amennyiben a vásárló az árut nem annak minden alkatrészével és tartozékával együtt szolgáltatja vissza, az eladó jogosult a vásárlónak a vissza nem szolgáltatott alkatrész vagy tartozék árával csökkentett árat visszafizetni. Az eladó viseli a vételár közvetlenül a vevőnek készpénzben történő visszafizetésével, vagy a vásárló bankszámlájára történő átutalásával, esetleg fizetési rendszer (fizetési kapu) igénybe vételével kapcsolatos költségeit. Amennyiben azonban a vásárló nem tájékoztatja az eladó a vételár visszautalásához szükséges bankszámla számáról, és a vételár nem fizethető vissza más költségmentes módon, az eladó a vételárat postai csekk vagy nemzetközi postai csekk útján juttatja vissza a vásárlónak, miközben azonban a vételár a vásárló által igénybe vett szolgáltatások során szükségszerűen felmerülő költségekkel csökkentésre kerül. Abban az esetben, ha az eladó a végfelhasználónak az áru leszállításával kapcsolatos költségeket is visszafizeti, és a végfelhasználó az eladó által kínáltak közül nem a legolcsóbb áru-visszatérítési módot választja, az eladó a legolcsóbbként felkínált áruszállítási mód árának megfelelő szállítási díjat téríti vissza a végfelhasználónak.

 

5.6. Az áru visszaszállításával kapcsolatos költségek. A végfelhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az 5.2. cikk értelmében eláll az adásvételi szerződéstől, felelősséggel tartozik az eladó felé az áru értékcsökkenéséért, amennyiben az annak következménye, hogy az árut nem annak tulajdonságainak megfelelően használta, kezelte, különösen amennyiben a végfelhasználó a visszajuttatott áru károsodását, túlzott elkopását, részleges elhasználódását okozta, vagy amennyiben az árut nyilvánvalóan lényegesen intenzívebben használta, mint amennyire arra szükség volt annak meghatározásához, hogy megfelel-e neki (az áru visszaszállításával kapcsolatos kiadások).

 

5.7. Az eladó kártérítésre vonatkozó joga. A vásárló tudomásul veszi, hogy a szerződéstől való bármilyen elállás esetén az eladó kártérítésre jogosul minden felmerült kár vonatkozásában, különösen ha a visszatérített áru értéke csökkent, vagy az áru sérült, túlzott mértékben elkopott vagy részben elhasználódott.

 

5.8. Az eladó által beszámítás lehetősége. Az eladó jogosult a vásárló vételár visszafizetési igényével szemben egyoldalúan beszámítani az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatosan keletkezett költségeit, továbbá a létrejött kár illetve a késedelmi kamatok terén, valamint az általános üzleti feltételekből következő szerződéses kötbér fizetésére vonatkozóan felmerült igényeit.

 

5.9. Az eladó elállása az adásvételi szerződéstől. Az eladó a következő esetekben jogosult elállni az adásvételi szerződéstől:

 

 1. a) megalapozott kétségei vannak a vásárló személyazonosságát illetően,

 

 1. b) amennyiben bebizonyosodik, hogy a vásárló korábban megsértette az adásvételi szerződést vagy az általános üzleti feltételeket,

 

 1. c) amennyiben harmadik személy oldalán felmerült okok miatt objektíven nem képes leszállítani az árut a megállapodás szerinti vételáron a vásárló részére,

 

 1. d) amennyiben harmadik személy oldalán felmerült okok miatt objektíven nem képes leszállítani az árut a körülményeknek ésszerűen megfelelő határidőn belül a vásárló részére,

 

 1. e) amennyiben az árut már nem gyártják, nem elérhető vagy harmadik személyek nem képesek biztosítani azt,

 

 1. f) amennyiben a vásárló nem igazolta vissza utólag az eladó kérésére a megrendelését (3.5. cikk)

 

 1. g) amennyiben a vásárló nem fizet ki szerződésszerűen és időben a vételárat,

 

 1. h) amennyiben a vásárló nem vette át szerződésszerűen és időben az árut.

 

5.10. A adásvételi szerződés megszűnése Az adásvételi szerződés a tőle való elállásról szóló, másik szerződő félhez intézett írásbeli nyilatkozat kézhez vételével szűnik meg. A szerződéstől való elállás az adásvételi szerződés kezdetektől való megszűnését vonja maga után. A szerződés megszűnése, vagy a tőle való elállás nem érinti az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek megtérítésére vonatkozó igényt, a kártérítési igényt, a késedelmi kötbér igényt sem a szerződéses kötbér igényt, miután e rendelkezések teljes mértékben különválaszthatók az adásvételi szerződéstől, és az adásvételi szerződés után is érvényben vannak. Az adásvételi szerződés megszűnésével minden továbbiak nélkül megszűnik a szerződő felek között megkötésre került ajándékozási szerződés is (3.11. cikk).

 

5.11 A viszonteladóvak kötött adásvételi szerződés megszűnése. Amennyiben a viszonteladó kérésére, vagy az eladó 5.9 cikk f), g) vagy h) pontjában feltüntetett okok miatti elállása következtében a felek kölcsönös megegyezése alapján megszűnik az eladó és a viszonteladó között megkötésre került adásvételi szerződés, a viszonteladó köteles az eladónak az adásvételi szerződés megszűnését követően legkésőbb tizennégy (14) napon belül kifizetni az áru vételárának 30 %-át.

 

 1. AZ ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁTADÁSA A VÁSÁRLÓNAK

6.1. Az áru leszállításának módja. Az áru leszállításnak módját a vásárló határozza meg megrendelésében az eladó által felkínált lehetőségek közül. Amennyiben az eladó a vásárló különleges kérése alapján más szállítási módban állapodik meg a vásárlóval, mint amelyeket az adott pillanatban a mobil alkalmazásában kínál, a vásárló az áru szállítónak történő átadása pillanatától viseli a szóban forgó szállítási móddal kapcsolatos kárveszélyt és költségeket.

 

6.2. Az áru végfelhasználó általi átvétele. A végfelhasználó nem köteles az árut annak átvételekor leellenőrizni (azaz az árut kicsomagolni annak eredeti csomagolásából), azonban az eladó javasolja a vásárlónak a szóban forgó ellenőrzés elvégzését. Ezen felül az eladó hangsúlyosan ajánlja a vásárlónak a csomagolás sértetlenségének leellenőrzését, valamint hogy bármilyen áruhiba esetén ne vegye azt át, és haladéktalanul tájékoztassa az eladót vagy az ügy gyorsabb ügyintézése érdekében a végső szállítónak, azaz közvetlenül a gépkocsivezetőnek vagy szállítónak a mobil alkalmazásban vagy az eladó weboldalán feltüntetett kapcsolattartási adatok segítségével. A szállítólevél, esetleg az áru átvételét igazoló más dokumentum aláírásával a vásárló igazolja, hogy az áru csomagolása semmilyen sérülés jelét nem mutatja, és így egy esetleges későbbi panaszérvényesítés keretén belül a sérült csomagolás tényét nem lehet figyelembe venni.

 

6.3. Az áruk viszonteladó általi átvétele. A viszonteladó köteles az árut annak átvételekor leellenőrizni, azaz az árut kicsomagolni annak eredeti csomagolásából, és kideríteni az áru esetleges nyilvánvaló hibáit. Abban az esetben, ha a viszonteladó kideríti az áru nyilvánvaló hibáit, köteles e tényről haladéktalanul tájékoztatni az eladót vagy a szállítót, és nem köteles az árut átvenni a szállítótól. Ha a viszonteladó nem tájékoztatta az eladót az áru nyilvánvaló hibáiról haladéktalanul azok kiderítését követően, vagy az árut átvette a szállítótól, úgy tekintendő, hogy az áru a viszonteladó általi átvétel pillanatában nem tartalmazott semmilyen nyilvánvaló hibát. Az áru többi, azaz elsősorban rejtett hibáiról a viszonteladó legkésőbb a hibák feltárását követő három (3) napon belül köteles értesíteni az eladót.

 

6.4. A vásárló általi áruátvétel késleltetése. Amennyiben az eladó az adásvételi szerződés értelmében köteles az árut a vásárló által a megrendelésben meghatározott helyen átadni, a vásárló köteles az árut annak leszállításakor átvenni. Ha a vásárló elutasítja az áru átvételét, vagy az árut indoklás nélkül nem veszi át, köteles az eladónak minden egyes késedelmes nap után az áru  vételára 0,5 %-ának, legfeljebb azonban az áru vételárának megfelelő szerződéses kötbért, valamint az eladó által harmadik személyeknek kifizetett szállítási költséget (postai díjat) fizetni. A fentiekre az eladó abban az esetben is jogosult, ha teljesítésre kerültek az áru ingyenes leszállítására vonatkozó feltételek.

 

6.5. Megismételt árukiszállítás. Amennyiben a vásárló oldalán felmerülő okokból kifolyólag az áru kiszállítását meg kell ismételni, vagy az adásvételi szerződésben meghatározott módtól eltérő módon kell végrehajtani, a vásárló köteles a megismételt áruszállítással, illetve az áru más módon történő leszállításával kapcsolatos költségeket megtéríteni.

 

6.6. Az eladó szállítási feltételei. Az áruszállítási feltételeket, valamint a szerződő felek az áru vásárlónak történő leszállításával kapcsolatosan felmerülő egyéb jogait és kötelességeit esetlegesen az eladó adásvételi szerződés részét képező általános üzleti feltételei szabályozzák.

 

 1. SZAVATOSSÁG (PANASZOK), JÓTÁLLÁS

7.1. Az eladó végfelhasználóval szemben viselt felelőssége. Az eladó és a végfelhasználó közötti, szavatossággal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a vonatkozó jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv 2099. és a köv., valamint a 2161. és köv. §-ai szabályozzák.

 

7.2 Az eladó viszonteladóval szemben viselt felelőssége. Az eladó és a viszonteladó közötti, szavatossággal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a vonatkozó jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv 2099. és a köv. §-ai szabályozzák.

 

7.3. Az áru átvételkori minőségére nyújtott jótállás (szerződésszerűség). Az eladó felelősséggel tartozik a végfelhasználó felé azért, hogy átvételekor az áru nem tartalmaz hibákat, különösen pedig hogy a vásárló általi átvétel időpontjában:

 

 1. a) a felek által kötött megállapodás szerinti, illetve amennyiben a szerződő felek nem kötöttek ilyen megállapodást, akkor a Vásárló vagy a gyártó által leírt tulajdonságokkal, vagy a végfelhasználó által az áru jellegére és a hozzá kapcsolódó reklámra való tekintettel joggal elvárt tulajdonságokkal rendelkezik,

 

 1. b) az áru alkalmas az Eladó által feltüntetett, vagy az áru jellegéből általános jelleggel következő használatra;

 

 1. c) az áru minősége vagy kivitele megfelel a szerződés szerinti mintának vagy előképnek, amennyiben a minőség vagy kivitel meghatározására a szerződéses értelmében minta vagy előkép alapján került sor,

 

 1. d) az áru megfelelő mennyiségű, méretű vagy súlyú, és

 

 1. e) az áru megfelel a vonatkozó jogszabályok követelményeinek.

 

7.4. A végfelhasználó jótállási jogai az áru átvételekor (szerződésszerűség). Amennyiben az áru nem rendelkezik a 7.3. cikkben meghatározott tulajdonságokkal, a végfelhasználó kérheti új, hibátlan áru leszállítását, amennyiben ez a hiba mértékére való tekintettel aránytalan követelésnek minősül, vagy ha a hiba kizárólag az áru egy részét érinti, a végfelhasználó kérheti csak a szóban forgó alkatrész cseréjét. Ha ez nem lehetséges, elállhat a szerződéstől. Amennyiben azonban a hiba jellegéből adódóan ez aránytalan elvárás, különösen ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül helyrehozható, a végfelhasználónak a hiba ingyenes helyrehozására jogosult. Új áru leszállítására vagy alkatrészcserére a vásárló abban az esetben is jogosult, ha a hiba helyrehozható, amennyiben az árut a javítást követően ismételten felmerülő hiba (7.10. cikk) vagy nagyobb számú hiba (7.11. cikk) miatt nem képes rendeltetésszerűen használni. Ebben az esetben a végfelhasználó a szerződéstől elállni is jogosult. Ha a vásárló nem áll el a szerződéstől, vagy nem érvényesíti az új, hibátlan áru leszállítására, alkatrészcserére vagy az áru megjavíttatására vonatkozó jogát, mértékarányos kedvezményt kérhet a vételárból. A végfelhasználó abban az esetben is jogosult mértékarányos kedvezményre, ha az eladó nem képes a számára új, hibátlan árut leszállítani, kicserélni az alkatrészt  vagy megjavítani az árut, továbbá abban az esetben, ha az eladó nem biztosítja ésszerű határidőn belül a hiba helyrehozását, vagy az a végfelhasználó esetében jelentős nehézségeket okozna.

 

7.5. Hibás teljesítésből következő vásárlói jogok. A végfelhasználó az áru átvételének napjától számított 24 hónapon, a viszonteladó pedig 6 hónapon át jogosult az áru hibáival szemben jótállási igényét érvényesíteni. Amennyiben a hiba a szerződésszegés súlyos megszegését jelenti, a vásárlót a 7.6. cikk szerinti jogok illetik meg. Amennyiben a hiba a szerződésszegés nem súlyos megszegését jelenti, a vásárlót a 7.7. cikk szerinti jogok illetik meg. Amennyiben kedvezményes áron kínált, vagy használt áruról van szó, a vásárlót a 7.8. cikk szerinti jogok illetik meg. A vásárló a hibás teljesítésből következően kizárólag a jogszabályokból következő jogok érvényesítésére jogosult, hacsak az eladóval nem kötött ettől eltérő tartalmú megállapodást. Amint a vásárló érvényesíti a hibás teljesítésből következő jogait, és ehhez a rendelkezésére álló lehetőségek egyikét választja ki, a továbbiakban ez kötelezi, és nem jogosult a kiválasztott jogot egyoldalúan másikkal helyettesíteni. Azonos hiba miatti más jog érvényesítésére a vásárló kizárólag abban az esetben jogosult, ha a a érvényesített jog megszűnt (pl. lehetetlen teljesítés miatt), vagy ha a hiba, amelyre azt alkalmazta, új jellemzőkkel bővült.

 

7.6. A vásárló jogai súlyos szerződésszegést jelentő hiba esetén. Abban az esetben, ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés súlyos megsértését jelenti (7.9. cikk), a vevő a következőkre jogosult:

 

 1. a) a hiba helyrehozására új áru vagy a hiányzó áru leszállításra révén,

 

 1. b) a hiba helyrehozására az áru kijavítása révén,

 

 1. c) a vételárból nyújtott mértékarányos kedvezményre, vagy

 

 1. d) a szerződéstől való elállásra.

 

A vásárló a hiba bejelentésekor vagy felesleges késlekedés nélkül azt követően tájékoztatja az eladót arról, hogy melyik jogát kívánja érvényesíteni. A kiválasztott jogot a vásárló az eladó jóváhagyása nélkül nem változtathatja meg. Mindez nem érvényes arra az esetre, ha a vásárló a hiba kijavítását kérte, ám az áru javíthatatlannak bizonyul. Amennyiben az eladó nem szünteti meg ésszerű határidőn belül a hibát, vagy arról tájékoztatja a vásárlót, hogy a hibát nem kívánja helyrehozni, a vásárló a hiba helyrehozása helyett mértékarányos kedvezményt kérhet a vételárból, vagy elállhat a szerződéstől. Amennyiben a vásárló nem dönt időben az általa alkalmazni kívánt jogról, a 7.7. cikk szerinti jogok illetik meg.

 

7.7. A vásárló jogai nem súlyos szerződésszegést jelentő hiba esetén. Abban az esetben, ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés nem súlyos megsértését jelenti (7.9. cikk), a vevő a hiba helyrehozására, vagy a vételárból nyújtott mértékarányos kedvezményre jogosult: Mindaddig, amíg a vásárló nem érvényesíti a vételárból nyújtott kedvezményre vonatkozó jogát, vagy nem áll el a szerződétől, az eladó pótolhatja a hiányzó részeket, vagy helyrehozhatja a jogi hibát. Más hibákat az eladó saját választása szerint az áru megjavításával vagy új áru leszállításával szüntethet meg, miközben a kiválasztott módozat a vásárló esetében nem vonhat maga után aránytalan költségeket. Ha az eladó nem szünteti meg időben a hibát, vagy annak helyrehozását nem vállalja, a vásárló a vételárból nyújtott kedvezményre jogosult, vagy elállhat a szerződéstől. A kiválasztott módozatot a vásárló az eladó jóváhagyása nélkül nem módosíthatja.

 

7.8. Kedvezményes áron kínált, vagy használt áruk hibái. Amennyiben az áru olyan hibát tartalmaz, amely kötelezi az eladót, és amennyiben kedvezményes áron kínált, vagy használt áruról van szó, a vásárló az áru cseréje helyett mértékarányos kedvezményre jogosult. A kedvezményes áron kínált, vagy használt áru kizárólag olyan áru lehet, amelyet az eladó ily módon jól látható módon megjelöl a mobil alkalmazásban, majd ezt követően a megrendelésben, és a standard hibátlan termékek áránál alacsonyabb áron kínál, elsősorban olyan nem jelentős sérülés miatt, amely nincs kihatással az áru működésére sem használati tulajdonságaira, vagy a termék csomagolásának sérülése vagy beszennyeződése miatt. Használt áru esetén a végfelhasználó az áru esetében felmerülő hiba vonatkozásában az áru átvételétől számított tizenkét (12) hónapon, a viszonteladó pedig hat (6) hónapon belül jogosult a jótállási igényét érvényesíteni.

 

7.9. Súlyos és a nem súlyos szerződésszegés. A súlyos szerződésszegés a kötelességek olyan megsértése, amelyről a szerződést megszegő fél már a szerződés megkötésekor tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy amennyiben azt előre látta volna, a másik fél nem kötötte volna meg a szerződést. Minden más szerződésszegés nem súlyos szerződésszegésnek minősül.

 

7.10 Javítás után ismételten előforduló hiba. „Javítás után ismételten előforduló hibának” minősül a végfelhasználó általi panaszérvényesítés időszakában legalább két korábbi javítást követően ismét felbukkanó azonos hiba.

 

7.11. Nagy számú hiba. “Nagy számú hibának” minősül a végfelhasználó általi panaszérvényesítés időszakában felbukkanó legalább három helyrehozható hiba, amennyiben az egyes hibák gátolják az áru rendeltetésszerű használatát.

 

7.12. Helyrehozható hibák. “Helyrehozható hibáknak” minősülnek azok a hibák, amelyek javítás útján megszüntethetők, és a megszüntetésüket követően az áru hibátlanná válik, azaz elsősorban azok a hibák, amelyek megszüntetésével nem romlik az áru eredeti megjelenése, minősége, funkciói és hasznos tulajdonságai, miközben a javítást a panasz ügyintézésére rendelkezésére álló határidőn belül kell elvégezni. A hiba jellegének elbírálása az eladó kizárólagos joga.

 

7.13 Helyrehozhatatlan hibák. “Helyrehozhatatlan hibáknak” minősülnek azok a hibák, amelyek esetében az áru nem használható hibátlanként, azaz elsősorban azon hibák, amelyek nem szüntethetők meg anélkül, hogy ez az áru eredeti megjelenésének, minőségének, funkcióinak és hasznos tulajdonságainak romlásához vezetne, miközben a javítás nem végezhető el előírásszerűen és a panasz ügyintézésére rendelkezésre álló határidőn belül. A hiba jellegének elbírálása az eladó kizárólagos joga.

 

7.14 Hibás teljesítésből következő jogátruházás A hibás teljesítésből eredő felelősség kizárólag az eladó és a vásárló között képez jogviszonyt.

 

7.15. Áruhibák harmadik személyek általi helyrehozása. A vásárló nem jogosult az áruhibák helyrehozását harmadik személyektől igényelni, majd az ilyen eljárás járulékos költségeinek megtérítését kérni az eladótól. A vásárló nem jogosult panaszérvényesítés esetén felfüggeszteni a vételár kifizetését.

 

7.16. Az eladó ajándékok hibái után viselt felelőssége. Amennyiben az ajándék olyan hibákat tartalmaz, amelyekre a vásárló mint megajándékozott nem lett figyelmeztetve, a terméket csupán visszaadni jogosult az eladónak, és eközben nem élhet az adásvételi szerződés megkötésekor áruhibákra vonatkozóan meghatározott egyéb rendelkezésekkel, azaz különösen nem követelheti az áru kicserélését, megjavítását, és nem jogosult árkedvezményre.

 

7.17. Az eladó vásárlói igényeknek megfelelően átalakított, illetve egyénre szabott áruval kapcsolatosan viselt felelőssége. Az eladó nem felel a vásárlói igényeknek megfelelően átalakított, illetve egyénre szabott áru mindazon hibáiért, amelyek az eladó használati útmutatóban vagy mobil alkalmazásban, illetve honlapon a vásárlónak átadott előzetes figyelmeztetése ellenére a rendelkezésére bocsátott nem elegendő vagy nem megfelelő információk vagy utasítások következtében alakultak ki (például nem megfelelő felbontású fényképek, hibás adatfájlok stb. átadása).

 

7.18. Minőségi jótállás. Az eladó minőségi jótállás útján szavatolja, hogy a megvásárolt áru bizonyos időn át használatra alkalmas lesz, vagy hogy megőrzi a szokásos tulajdonságait. Ugyanezen jogkövetkezménnyel jár a jótállási idő vagy a termék felhasználhatósági időtartamának feltüntetése a csomagoláson vagy a reklámokban is. A jótállás az áru egyes részeire külön-külön is nyújtható. A jótállás nem vonatkozik:

 

 1. a) kedvezményes áron értékesített áru esetében arra a hibára, amely miatt az áru kedvezményes áron került forgalmazásra,

 

 1. b) elhasználódás esetén standard használat okozta kopásra,

 

 1. c) használt árucikk esetén azon hiba miatti elhasználódásra vagy kopásra, amellyel az a vásárló általi átvétel pillanatában már rendelkezett,

 

 1. d) amennyiben az az áru jellegéből következik,

 

 1. e) az áru vásárló vagy harmadik személy okozta mechanikus sérüléseire,

 

 1. f) az áru szakszerűtlen vagy helytelen szállítása, tárolása, karbantartása vagy kezelése, elhanyagolt ápolása vagy az áruba való beavatkozás okozta hibákra,

 

 1. g) az áru túlterhelése, vagy a gyártói dokumentációnak, illetve az általános felhasználói alapelveknek ellentmondó használata okozta hibákra,

 

 1. h) az áru olyan körülmények közötti használatára vonatkozó hibákra, amelyek hőmérséklet, portartalom, nedvességtartalom, mechanikus, kémiai vagy fizikai hatások tekintetében nem felelnek meg a gyártó által kiadott dokumentációban feltüntetett feltételeknek, vagy az áru standard használatának megfelelő feltételeknek,

 

 1. I) vis maior, különösen elektromos kisülés vagy természeti erők, például víz, tűz, szél, talaj vagy más szélsőséges természeti és fizikális folyamatok okozta hibákra.

 

7.19. Jótállási idő. Az eladó a végfelhasználó számára huszonnégy (24) hónap, a viszonteladó részére hat (6) hónap jótállási időt biztosít. A jótállási idő számítása az áru vásárlónak történő személyes átadásának, amennyiben pedig a szerződés értelmében elküldésre került, akkor a rendeltetési helyre való megérkezésének pillanatával kezdődik. A kiválasztott árura a vásárló kiterjesztett jótállási időt vehet igénybe, ehhez azonban teljesítenie kell a megszerzéséhez szükséges feltételeket, azaz általában kiterjesztett jótállási időre vonatkozó kérvényt kell benyújtania az eladónak. A kiterjesztett jótállás érvényben léte alatt az áru hibáiért nem az eladó, hanem az áru gyártója vagy importőre felel, és a vásárló nála érvényesíti szavatossági igényeit (reklamál). Az eladó azt javasolja a vásárlónak, hogy a jótállás lejártáig őrizze meg az áru megvásárlását igazoló dokumentumot (számlát). A jótállási idő nem keverendő össze az áru standard élettartamával, azaz azzal az időtartammal, amely alatt megfelelő használat és kezelés esetén az áru, figyelembe vége a minőségét, a funkcióit, a hasznos tulajdonságait és jellemzőit, hibátlanul teljesíti a rendeltetését.

 

7.20 Áruhibákkal kapcsolatos jogokra vonatkozó elismervény (jótállási jegy) Az eladó a forgalmazott árukhoz rendszerint nem bocsát ki jótállási jegyet, miután a panaszérvényesítéshez elég az áru megvásárlását igazoló dokumentum (számla). A vásárló kérésére mindazonáltal az eladó köteles a vásárló számára írásban is igazolni, milyen terjedelemben és meddig érvényesek a hibás teljesítésre vonatkozó kötelességeit (jótállási jegy). Az elismervényen feltünteti a saját nevét, címét és azonosító adatait is, valamint esetleg a személyazonossága megállapításához szükséges egyéb adatokat. Szükség esetén az eladó az elismervényen (jótállási jegyen) érthető módon ismerteti saját felelőssége terjedelmét, feltételeit és időbeni hatályát, valamint a belőle következő jogok érvényesítésének módját. Az elismervényben egyúttal azt is feltünteti, hogy a vásárló áruval kapcsolatos egyéb jogait mindez nem érinti. E kötelességek be nem tartása nincs negatív kihatással az elismervény érvényességére.

 

7.21 Panaszérvényesítés. A vásárló hibás teljesítésből következő jogait (a továbbiakban „panasz”) a vásárló az eladó székhelyén vagy a panaszok benyújtására szolgáló telephelyén érvényesíti. A panasz gyors rendezése érdekében az eladó azt javasolja a vásárlónak, hogy vegye igénybe a mobil alkalmazásban vagy az eladó honlapján rendelkezésre álló panaszbejelentő űrlapot. Amennyiben az áruhibákkal kapcsolatos jogokra vonatkozó elismervényen (jótállási jegyen) az  áru javításával kapcsolatosan harmadik személy kerül feltüntetésre, aki az értékesítés helyén vagy a vásárló számára közelebbi helyen található, a vásárló panaszát e javításokat végző harmadik személynél érvényesíti. Panasza érvényesítéséhez a vásárló köteles átadni az eladónak a reklamált árut, valamint az áru hibáinak elbírálásához feltétlenül szükséges tartozékokat. Panasza érvényesítéséhez a vásárló köteles az eladó felé az áru megvásárlását igazoló dokumentum (számla) másolatát, az áruhibákkal kapcsolatos jogokra vonatkozó elismervény (jótállási jegy) másolatát bemutatva, vagy más hitelt érdemlő módon köteles  bizonyítani, hogy jogosult panasza érvényesítésére. A vásárló nem köteles a panaszérvényesítés során átadni az eladónak az áru megvásárlását igazoló dokumentum (számla) eredeti példányát, az áruhibákkal kapcsolatos jogokra vonatkozó elismervény (jótállási jegy) eredeti példányát, az áru eredeti csomagolását, sem a használati útmutatóját. Az eladó ajánlja a vásárlónak, hogy a reklamálni kívánt árut lehetőség szerint annak eredeti csomagolásában adja át, amely biztosítja az áru biztonságát szállítás közben. Az eladó ajánlja a vásárlónak, hogy kössön biztosítást a szállítani kívánt árura. Az eladó ajánlja a vásárlónak, hogy a hiba kiderítését követően haladéktalanul érvényesítse panaszát annak helyes elbírálása és feldolgozása érekében. Az eladó köteles a vásárló számára igazolást kiállítani arról, mikor érvényesítette panaszát, valamint az elvégzett javításról és annak időtartamáról.

 

7.22. A benyújtott panasz ügyintézési határideje. A panasz érvényesítését követően az eladó jogosult a panasz megalapozottságáról azonnal, bonyolultabb esetekben három (3) munkanapon belül dönteni. A szóban forgó határidőbe nem kerül beszámításra az áruhiba szakszerű elbírálásához szükséges időtartam. Az eladó telephelyén az egész munkaidő alatt jelen kell lennie egy a panaszok kezeléséért felelős dolgozónak. Az egyes panaszos ügyeket, beleértve a hibák helyrehozását is, az eladó a következő határidőkön belül köteles lezárni:

 

 1. a) végfelhasználó esetén haladéktalanul, de legkésőbb a panasz érvényesítésének időpontjától számított harminc (30) naptári napon belül,

 

 1. b) viszonteladó esetén legkésőbb a panasz érvényesítésének időpontjától számított hatvan (60) naptári napon belül,

 

 1. c) egyes esetekben a fentiekben meghatározottaknál hosszabb határidőn belül, ha arról a felek megállapodtak.

 

A panaszos ügy lezárására rendelkezésére álló határidő eredménytelen eltelte esetén a végfelhasználót azonos jogok illetik meg, mintha olyan hibáról lenne szó, amely nem hozható helyre.

 

 1. A SZERZŐDŐ FELEK TOVÁBBI JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

8.1. Tulajdonjog fenntartás. A Vásárló a teljes vételár kifizetésével szerzi meg az áru tulajdonjogát.

 

8.2. Ajándékutalvány. A vásárlónak lehetősége van ajándékutalvány vásárlására az ajándékutalvány értékének megfelelő vételáron, esetleg az eladó ingyenesen bocsáthat a vásárló rendelkezésére ajándékutalványt, különösen a vásárló szerződésszerű teljesítéséért. Ha azt az eladó a konkrét áru esetében lehetővé teszi, az ajándékutalvány – kizárólag az adásvételi szerződés megkötéséig – felhasználható vásárlásra a mobil alkalmazásban. Az adásvételi szerződés megkötése után az ajándékutalvány a megvásárolt áru esetében már nem érvényesíthető (pl. az áru átvételekor). Az ajándékutalvány egy számokból és betűkből álló kódot tartalmaz, amelynek megrendelés közbeni beírását követően az áru vételára azonnal csökken az ajándékutalvány értékével. Az ajándékutalvány nem névre kerül kiállításra, és ezért szabadon átruházható. Az ajándékutalvány értéke és az érvényesség időtartama az ajándékutalvány tartalmából következik. Az ajándékutalvány és annak értéke nem váltható be pénzre. Az ajándékutalvány csupán egyszer váltható be, egyetlen adásvételi szerződés keretén belül, azaz a megrendelés kitöltése során csupán egyetlen ajándékutalvány érvényesíthető. Az ajándékutalványok nem vonhatók össze és kölcsönösen nem kombinálhatók. Ha az áru vételára nem éri el az ajándékutalvány értékét, az eladó nem köteles kifizetni, sem visszaadni a vásárlónak a különbséget. Ha az áru vételára magasabb, mint az ajándékutalvány értéke, a vásárló köteles kifizetni a különbözetet. Az ajándékutalvány nem értékpapír, ezért a megsérülése vagy elveszítése nem jelenti a megsemmisülését, azaz ha a vásárló igazolja az ajándékutalvány megszerzését vagy megvásárlását, az eladó azonos értékű új ajándékutalványt állíthat ki a részére. Ha a vásárló az ajándékutalványt megvásárolta, jelen általános üzleti feltételek rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni. Ha az eladó ajándékként nyújtott a végfelhasználó részére az ajándékutalványt, majd a vásárló ezt követően az 5.2. értelmében elállt az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a végfelhasználó számára ellentételezni az érvényesített ajándékutalványt, sem új ajándékutalványt kiállítani a számára. A mobil alkalmazás az ajándékutalványok felhasználására vonatkozó további feltételeket tartalmazhat.

 

8.3. Szerzői jog. A vásárló tudomásul veszi, hogy a mobil alkalmazást képező szoftvert és egyéb összetevőket (beleértve a kínált termékek fotóit is) szerzői jog védi. A vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy nem végez semmilyen olyan tevékenységet, amely neki vagy harmadik személyek számára lehetővé tenné az illetéktelen beavatkozást a mobil alkalmazást képező szoftverbe és egyéb összetevőkbe.

 

8.4. A mobil alkalmazás használata. A vásárló nem jogosult a mobil alkalmazások használata során a mobil alkalmazás üzemére hátrányosan kiható mechanizmusokat, szoftvereket vagy más folyamatokat alkalmazni. A mobil alkalmazás kizárólag az eladó többi vásárlójának jogait nem csorbító terjedelemben, és kizárólag rendeltetésszerűen használható.

 

8.5. A mobil alkalmazásban szereplő információk. A vásárló tudomásul veszi, hogy a mobil alkalmazásban feltüntetett információkat az eladó harmadik személyektől veheti át, és ezért tartalmazhatnak ténybeli és műszaki pontatlanságokat, valamint tipográfiai hibákat. A mobil alkalmazásban feltüntetett információk kizárólag az egyes árufajtákra vonatkozhatnak, miközben az ilyen információk vagy az ábrázolt áru és a valós állapot között lényegtelen részletek, kiegészítők vagy az áru megjelenésének tekintetében különbségek lehetnek.

 

8.6. Különleges biztosítékok és garanciák. Az eladó nem nyújt semmilyen biztosítékot sem garanciát a jogszabályokból és a harmadik személyek által a jogszabályok keretén túl nyújtott biztosítékokon és garanciákon túl. Az eladót a vásárlóval szemben semmilyen magatartási kódex nem kötelezi.

 

8.7. Az eladó felelőssége. Az eladó nem felel a mobil alkalmazásban vagy a weboldalon található információk felhasználása miatt elmaradt haszonért, sem semmilyen közvetlen, közvetett, különleges vagy egyéb kárért. Az eladó nem vállal felelősséget harmadik személyek mobil alkalmazásba vagy weboldalba való beavatkozása, esetleg ezek nem rendeltetésszerű használata okozta hibákért.

 

8.8 A viszonteladó oldalán keletkezett kárral kapcsolatos eladói felelősség korlátozása. Az alapvető szerződéses kötelezettségek megsértése esetén az eladó a viszonteladóval szemben kizárólag azért az eladó, vagy az eladó cégképviseleti szerveinek vagy alkalmazottainak szándékos hibája vagy súlyos gondatlansága miatt felmerülő károkért felel. A nem jelentős szerződéses kötelezettségek megsértése esetén az eladó a viszonteladóval szemben kizárólag az eladó, vagy az eladó cégképviseleti szervei vagy alkalmazottai által okozott károkért felel. A károkért az eladó mindkét esetben az adásvételi szerződés megkötésekor előre látható jellemző kárértékig, legfeljebb azonban az áru vételárának mértékéig felel.

 

 1. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME ÉS ÜZLETI AJÁNLATOK KÜLDÉSE

9.1. Személyes adatok védelméről szóló törvény A természetes személyként eljáró vásárló személyes adatainak védelmét a hatályos szerkesztésű 101/2000 Tt. sz. adatvédelmi törvény biztosítja.

 

9.2. Személyes adatok. A vásárló hozzájárul a következő személyes adatainak feldolgozásához: utónév és vezetéknév, lakcím, vállalkozás címe vagy székhelye, KSH-szám, adószám, e-mail cím és telefonszám (együttesen mint “személyes adatok”).

 

9.3. A vásárló hozzájárulása. A Vásárló hozzájárul személyes adatai eladó általi feldolgozásával az adásvételi szerződésből következő jogok és kötelességek érvényesítése, valamint az eladó tájékoztatásainak és üzleti ajánlatainak vásárló részére történő eljuttatása céljával.

 

9.4. A személyes adatok helyessége, valóssága és frissítése. A vásárló tudomásul veszi, hogy a személyes adatait helyesen és a valóságnak megfelelően kell feltüntetnie, továbbá hogy mindennemű indokolatlan késedelem nélkül köteles értesíteni az eladót a személyes adataiban bevált változásokról.

 

9.5 A személyes adatokat feldolgozó személy. A személyes adatok feldolgozásával az eladó harmadik személyt, mint feldolgozót is megbízhat. Az árut szállító személyek kivételével az eladó a vásárló előzetes hozzájárulása nélkül nem adja át annak személyes adatait semmilyen harmadik személyeknek.

 

9.6 A személyes adatok feldolgozásának időtartama és módja. A személyes adatok meghatározatlan időn át kerülnek feldolgozásra. A személyes adatok feldolgozására elektronikus úton automatizálva, vagy nyomtatott formában nem automatizálva kerül sor.

 

9.7 A vásárlói hozzájárulás visszavonása. A Vásárló igazolja, hogy a megadott személyes adatok pontosak, valamint hogy tájékoztatást kapott arról a tényről, hogy az átadásuk önkéntes. A vásárló kijelenti, hogy tájékoztatást kapott arról, hogy a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan az eladó rendelkezésére bocsátott hozzájárulását az eladó címére, vagy e-mailben megküldött írásos értesítéssel visszavonhatja.

 

9.8. A személyes adatok hibás feldolgozása. Abban az esetben, ha a vásárló úgy véli, hogy az eladó vagy a feldolgozó (9.5. cikk) a Vásárló személyes adatait a személyes adatok és a magánélet védelmének, vagy a törvénynek ellentmondó módon dolgozza fel – különösen ha a személyes adatok a feldolgozásuk célját figyelembe véve pontatlanok – a következő lépések megtételére jogosult:

 

 1. a) magyarázatot kérhet az eladótól vagy a feldolgozótól,

 

 1. b) a kialakult állapot megszüntetését kérheti az eladótól vagy a feldolgozótól. Különösen vonatkozhat ez a személyes adatok blokkolására, kijavítására, kiegészítésére vagy megsemmisítésére. Ha a vásárló az előző mondat szerinti kérése indokoltnak mutatkozik, az eladó vagy a feldolgozó késedelem nélkül megszünteti a kifogásolt állapotot. Amennyiben az eladó vagy a feldolgozó nem tesz eleget a kérésnek, a vásárló jogosult közvetlenül az Adatvédelmi Hivatalhoz fordulni. Ez a rendelkezés nem érinti a vásárló azon jogát, hogy beadvány formájában közvetlenül az Adatvédelmi Hivatalhoz forduljon.

 

9.9. Tájékoztatás a személyes adatok feldolgozásáról. Abban az esetben, ha a Vásárló tájékoztatást kér a személyes adatai feldolgozásáról, az Eladó köteles ezt az információt átadni a részére. Az Eladónak jogában áll az előző mondatban említett információk nyújtásához szükséges megfelelő, és a tájékoztatásnyújtás valós költségeit meg nem haladó díjat felszámítani.

 

9.10. A vásárló hozzájárulása üzleti információk és ajánlatok megküldéséhez. A Vásárló egyetért azzal, hogy az Eladó a saját árujával, szolgáltatásaival vagy tevékenységével kapcsolatos információkat, továbbá általános üzleti információinakat küldjön a Vásárló elektronikus címére. A vásárló kijelenti, hogy tájékoztatást kapott arról, hogy az  üzleti információk és ajánlatok megküldésére vonatkozóan az eladó rendelkezésére bocsátott hozzájárulását az eladó címére, vagy e-mailben megküldött írásos értesítéssel visszavonhatja.

 

 1. KÉZBESÍTÉS

10.1. A kézbesítés formája és módja. Eltérő megállapodás hiányában az adásvételi szerződéssel kapcsolatos minden levelezést írásban, mégpedig e-mailben, személyesen vagy postai szolgáltató igénybe vételével ajánlott levélben (a feladó választása szerint) kell kikézbesíteni. A kézbesítéshez az eladó a vásárló által megadott e-mail címet használja.

 

10.2. A kikézbesítés időpontja. Az üzenet kézbesítésének pillanata:

 

 1. a) elektronikus úton megküldött levél esetében a bejövő levelek szerver általi fogadásának pillanata, amennyiben a levél nem jön vissza kézbesíthetetlen jelzéssel, vagy ha a feladó más módon nem szerez tudomást arról, hogy az üzenet nem került kikézbesítésre, miközben az elektronikus úton megküldött üzenetek integritása tanúsítvánnyal biztosítható,

 

 1. b) személyesen vagy postai szolgáltató általi kikézbesítés esetén a címzett általi átvétel pillanata, esetleg az elküldést követő harmadik munkanap, amennyiben más országban található címre került továbbításra, az elküldést követő tizenötödik munkanap.

 

 1. VITÁS KÉRDÉSEK

11.1. Az eladó és a végfelhasználó közötti vitás kérdések megoldása. Az eladó és a végfelhasználó kölcsönös vitái általános bíróságok hatáskörébe tartoznak.

 

11.2. A végfelhasználó panaszainak peren kívüli intézése. A vitás kérdések peren kívüli rendezését, valamin a panaszok elbírálását a dTest, o.p.s. (http://www.dtest.cz) intézi. Ez az eljárás sem a mediációról szóló, hatályos szerkesztésű 202/2012 Tt. sz. törvény, sem a választottbírósági eljárásról és a választottbírósági leletek végrehajtásáról szóló, hatályos szerkesztésű 216/1994 Tt. sz. törvény érelmében nem minősül mediációnak, és nem érinti az illetékes bíróság előtti jogérvényesítés lehetőségét.

 

11.3. Az eladó és a viszonteladó közötti vitás kérdések megoldása (joghatóság kiterjesztő záradék). Az eladó és a viszonteladó közötti kölcsönös viták megoldását a felek az eladó székhelye szerinti csehországi általános bíróságok hatáskörébe utalják.

 

11.4 Állami felügyeleti szerv. A fogyasztóvédelemről szóló, hatályos szerkesztésű 634/1992 Tt. sz. törvény szerinti kötelességek betartásának felügyeletét a Cseh Kereskedelmi Felügyelet gyakorolja.

 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1. Az általános üzleti feltételek vásárló általi elfogadása. Az adásvételi szerződés megkötésével a vásárló igazolja, hogy megismerkedett az eladó általános üzleti feltételeivel és szállítási feltételeivel, és azokat fenntartások nélkül elfogadja. Az általános üzleti feltételek és szállítási feltételek elfogadása nélkül nem nyílik lehetőség adásvételi szerződés megkötésére.

 

12.2. Szerződéses kötbérek. A szerződéses kötbérre vonatkozó rendelkezések nem érintik a szerződéses kötbér által érintett kötelesség megszegéséből következő kárra vonatkozó kártérítési jogot, éspedig abban az esetben sem, ha a kár meghaladja a szerződéses kötbér összegét. A szerződéses kötbér nem kerül beszámításra a kártérítésbe. A szerződéses kötbér kifizetésével az általa szankcionált kötelességszegés alapjául szolgáló kötelesség nem szűnik meg.

 

12.3. Vállalkozói engedély. Az eladó az áruértékesítésre vállalkozói engedély alapján jogosult, és az eladó tevékenységére semmilyen más engedélyeztetési kötelesség nem vonatkozik. A vállalkozói tevékenység ellenőrzését a helyileg illetékes vállalkozói hivatal végzi.

 

12.4 Érvényességi záradék. Amennyiben az általános üzleti feltételek, a már megkötött szerződés vagy az eladó és a vásárló között megkötésre került más megállapodások bármely rendelkezése érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válik, az nem érinti az általános üzleti feltételek, a már megkötött szerződés vagy az eladó és a vásárló között megkötésre került más megállapodások többi rendelkezésének érvényességét sem végrehajthatóságát. A szerződő felek ebben az esetben kötelesek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan érvényes és végrehajtható rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legnagyobb mértékben azonos és a jogi szabályozás által megengedett jelentéssel és hatállyal rendelkezik, mint a helyettesítendő rendelkezés.

 

12.5. Követelés és kötelesség engedményezés. A vásárló egyetért azzal, hogy az eladó jogosult a vásárlóval szemben fennálló bármely követeléseit harmadik személyre engedményezni. A viszonteladó az eladóval szemben fennálló bármely követeléseit kizárólag az eladó írásos jóváhagyásával jogosult harmadik személyre engedményezni.

 

12.6. Az adásvételi szerződés archiválása. Az eladó elektronikus formában archiválja az adásvételi szerződést, és az harmadik személyek számára nem hozzáférhető.

 

12.7. Kapcsolat. Az eladó kapcsolattartási adatai – kézbesítési cím: třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín, Cseh Köztársaság, e-mail cím: support@zetset.cz, telefon: +420 577 009 711.

 

12.8. Az általános üzleti feltételek hatálya. Jelen általános üzleti feltételek 2015. 12. 01-től érvényesek és hatályosak.